Философска конференция

        Началото на философската конференция е поставено на 22.11.1996 г. във връзка с честването на 20 години от създаването на СУ “Епископ Константин Преславски” – Бургас под мотото “ Човек. Свят”.

      Инициатор и традиционен домакин на конференцията е СУ “Епископ Константин Преславски” – Бургас. Организатори са РУО-Бургас и училището – домакин.

      В работата на конференцията са участвали главни експерти по философия от МОН, преподаватели от Софийски университет ”Св. Климент Охридски”, Великотърновския университет “Св. Св. Кирил и Методий”, автори на учебници и помагала; преподаватели от Тракийски университет – Ст. Загора, Университета ”Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас и Бургаския свободен университет.

      Традиционни участници на конференцията са ППМГ „Акад. Никола Обрешков”, СУ „Св. Св. Кирил и Методий”, ГПНЕ „Гьоте”, АЕГ „Гео Милев”, ПГРЕ „Г. С. Раковски”, ПГЧЕ „Васил Левски”, Професионална търговска гимназия, ПГМЕЕ /всички от Бургас/, СУ „Отец Паисий” – с. Люляково, общ. Руен, СУ „Максим Горки” – Стара Загора, МГ „Д-р Петър Берон” – Варна, ПМГ „Добри Чинтулов” – Сливен, естествено нашето училище СУ „Епископ Константин Преславски” – Бургас и др. През 2013 г. в конференцията се включиха 110 ученици от 35 училища от 14 области, през 2014 г. – над 100 ученици от 40 училища от 16 области, през 2015 г. – 108 ученици от 48 училища от 15 области, през 2016 г. – 68 ученици  и 43 учители от 36 училища от 20 населени места от 17 български области.

      Участниците се представят със свои есета, стихотворения, разкази, разсъждения и др. по зададени теми от предходната конференция. Работите се оценяват от компетентно жури по следните критерии: Философска образованост, убедителност, оригиналност и самостоятелност. Учениците представят и защитават своите разработки.

      През годините в работата на конференцията са взели участие над 1500 ученици от IX, X, XI, XII клас по темите: “Добро – зло”, “Красотата ще спаси света”, “Ако не знаеш кое е твоето пристанище, за тебе няма попътен вятър”, “Човек живее в робство, често не го забелязва, а понякога го обича”, “Мълчанието, което говори”, “Шегувайки се човек може да каже всичко, дори и истината”, “Модерната епоха е “драма на свободата”, “Трябва да се вярва за да се разбира и да се разбира, за да се вярва” и много други.

      Издадени са 5 сборника: ”От другата страна на бариерата”, „Прозорец” , „Човек–свят”,  „Приказки с неочакван край” и “25 години Философска конференция – Бургас”, в които са публикувани наградените работи.

ЮБИЛЕЕН СБОРНИК “25 ГОДИНИ ФИЛОСОФСКА КОНФЕРЕНЦИЯ – БУРГАС”


МЕТОДИЧЕСКО УКАЗАНИЕ

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА

XXVII НАЦИОНАЛНА УЧЕНИЧЕСКА ФИЛОСОФСКА КОНФЕРЕНЦИЯ

„ЧОВЕК. СВЯТ”

16.03. – 17.03.2023 г.

 

          Националната ученическата философска конференция има за цел младите хора да обменят мисли по различните човешки и житейски проблеми, да се опитат да развият своето мислене, да познаят себе си, да изградят активна гражданска позиция.

НАПРАВЛЕНИЯ:

Работата на конференцията ще протече в следните направления:

  1. ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА (IV V клас):

           Учениците довършват приказка по избор, като акцентират върху морални качества и духовни ценности: „Приказки с неочакван край”.

  1. ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА (VIVII клас):

        „О, прекрасно е да имаш амбиции. Радвам се, че ги имам толкова много. И те като че ли никога няма да имат край. Тъкмо постигнеш една цел, и виждаш друга, блеснала още по-високо. Това прави живота толкова интересен.“

“Анн от фермата „Грийн Гейбълс” –  Луси Мод Монтгомъри

  1. ТРЕТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА (VIIIXII клас):

     Учениците пишат есета, разкази, разсъждения и др. по една от зададените теми и я защитават:

Теми за избор:

     3.1. „Три пътя има човек, за да постъпва разумно: първият, най-благородният, е размишлението, вторият, най-лекият, е подражанието, третият, най-горчивият, е опитът.“

Конфуций

3.2. „Повечето хора в действителност не искат свобода, защото тя предполага отговорност, а хората се страхуват от нея.“

Зигмунд Фройд

3.3. „Хората не могат да живеят сами, това е всичко! Те се страхуват от самотата повече, отколкото от смъртта.“

Павел Вежинов

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФОРМЛЕНИЕТО НА ПРИКАЗКИТЕ, ПРОЕКТИТЕ, ЕСЕТАТА, РАЗКАЗИТЕ, РАЗСЪЖДЕНИЯТА И ДР.:

Задължителен обем: до 2 (две) страници;

Големина на листа: А4;

Оформление на страницата: Portrait, Margins: Top 2 cm; Bottom 1,5 cm; Left 2 cm; Right 1,5 cm; Gutter 0;

Шрифт: Times New Roman – 12 pt;

Междуредие: 1,15;

Заглавие: Главни букви, получерно (bold), след заглавието един празен ред (12 pt);

Автор: Име, презиме и фамилия – получерно (bold);

Училище, клас: Наименование на училището, населено място, клас.

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ:

  1. Критерии за оценяване на приказките:

           Оценява се богатство на въображението и фантазията, тяхната самостоятелност, убедителност и оригиналност при представяне на  приказката.

  1. Критерии за оценяване на есетата:

При есетата се оценява тяхната философска образованост, гражданска позиция, самостоятелност, убедителност и оригиналност при представяне и защита на темата, участие в дискусиите.

  1. Критерии за оценяване проектите:

Оценява се заявената лична позиция, самостоятелност, отговорност, умение за работа в екип, творческо мислене. 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РЕГИСТРИРАНИТЕ УЧАСТНИЦИ:

Участниците са разпределени в секции, според съответната възрастова група.

Всяко училище може да участва с по 2 (двама) ученици в първа и във втора възрастова група и с 1 (един) ученик от випуск в трета възрастова група.

 Предварителната регистрация на учениците и техните ръководители се осъществява до 01 март 2023 г. и изисква да се изпратят на имейл адрес: [email protected] попълнените регистрационни карти по образец, както и приказките, проектите, есетата, разказите, разсъжденията и др.,  форматирани в Word.

            Регистрационна карта може да изтеглите и от сайта на СУ „Епископ Константин Преславски“, гр. Бургас: www.preslavski.eu в Секция „Училище“, Подсекция “Философска конференция“.

Пътни, дневни и нощувки са за сметка на участниците.

КЛАСИРАНЕ:

Във всяка секция се присъжда едно първо, едно второ и едно трето място.

При равенство в точките на ученици водещ критерий е „Философска образованост“ за определяне на мястото им в класирането от членовете на журито. При ново равенство в точките под внимание се взема сбора от точките присъдени от членовете на журито, сумарно по критериите „Убедителност“ и „Самостоятелност“ като на по – предно място се класира участникът с по – голям сбор от точки по двата критерия.

ПУБЛИЧНОСТ:

В седмицата след провеждането на конференцията на сайта на училището-домакин и на сайта на РУО – Бургас се публикува окончателното класиране на учениците по секции.

Конференцията се провежда ежегодно всяка трета седмица на месец март.

Изготвили методическото указание:

  1. Валентина Камалиева – старши експерт по ОНГОР в РУО – Бургас;
  2. Мартин Илиев – директор на СУ „Епископ Константин Преславски“ – Бургас.

 

Списъци с участниците по възрастови групи и начален час на представянето им ТУК.

 

Резултати на участниците в XXVI Национална ученическа философска конференция “Човек. Свят”, гр. Бургас, 18.03.2022 г.

IV-V клас    VI-VII клас    VIII клас   IX клас 

X клас   XI клас   XII клас