Ученически практики – 2

ПРОЕКТ BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“

Основна цел

Повишаване на ефективността от партньорствата между училищата, осъществяващи професионална подготовка и работодателите за подобряване на практическите умения на учениците в съответствие със специфичните нужди на пазара на труда.

Проектът е на обща стойност 10 553 013,00 лева и се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Продължителността му е 29 месеца.

Специфичните цели на проекта са насочени към:

  • Осигуряване на допълнителни възможности за достъп до практическо обучение за подобряване уменията на учениците за работа в реална работна среда;
  • Подобряване на взаимодействието на училището с научните и бизнес среди чрез привличане на техни представители и прилагане на съвременни практически методи на обучение за укрепване в системата на професионалното образование и обучение и връзката с пазара на труда.

Териториален обхват и финансови източници

Дейностите по проекта ще се реализират на територията на Република България. Финансирането на дейностите по проекта е от Европейския социален фонд (ЕСФ).

Допустими дейности

Дейност 1. Подкрепа за практическото обучение на учениците, навършили 16 години от училищата, осъществяващи професионална подготовка чрез допълнителни практики в реална работна среда.

Дейност 2. Подкрепа за създаване и функциониране на учебно-тренировъчни и/или други съществуващи в професионалното образование форми на учебни или тренировъчни фирми, вкл. учебни компании в първи и/или втори гимназиален етап.

Представители на целевата група

Допустимите целеви групи по проекта са:

  • Ученици от професионални гимназии и средни училища с паралелки за професионална подготовка, които осигуряват професионално образование и обучение за придобиване на степен на професионална квалификация.
  • Учители по професионална подготовка в системата на средното професионално образование и обучение;
  • Наставници от организациите-работодатели;
  • Представители на бизнеса и науката.

По дейност 1: Средно училище „Епископ Константин Преславски“ – Бургас сключи договори за учебната 2021/2022 година с туристическите агенции: ТА „ВИА ОРБИТА – ГЕРГАНА ПЪЙНЕВА“, ТА „НЮ СЪН ТРАВЕЛ“, ТА „ЕВЕЛИН Р“ и ТА „МАДЖИКО ВИАДЖО“, в които 25 ученици от ХА и XIА клас (специалност “Екскурзоводско обслужване”) ще проведат 240 часа учебна практика.

По дейност 2: 20 ученици преминават през учебната 2021/2022 година обучение в УТФ „Хотелска анимация“ с лектор Мария Аврамова – професионален туристически аниматор и УТФ „Туристическо екскурзоводство“ водена от доц. д-р Жеко Дичев преподавател към катедра „Маркетинг и туризъм“ в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Бургас.