Училищно настоятелство

     Училищното настоятелство на Средно училище “Епископ Константин Преславски” – Бургас е сдружение с нестопанска цел, чиято основна дейност е подпомагане на качеството на образователно-възпитателния процес в училището, обогатяване и развитие на материално-техническата база в учебното заведение, развитие на системата от извънкласни и извънучилищни дейности, съхраняването и обогатяването на училищните традиции.

Petar Aleksiev    Настоящият състав на Съвета на настоятелите е избран на Общо събрание на настоятелството, проведено на 10.05.2016 г. и е вписан в регистъра на Бургаския окръжен съд за юридическите лица с нестопанска цел с Решение № 1 от 23.06.2016 г.:

Председател: Петър Александров Алексиев – президент на Детски футболен клуб “Звездичка”;

Заместник-председатели: Христина Георгиева Илиева – главен учител в начален етап     и

Лилия Цветанова Георгиева – родител;

Секретар: Добри Димитров Добрев – старши учител по история и цивилизация;

Членове:

1. Емилия Борисова Ефтимова – учител по философия;

2. Мая Стефанова Скочева-Антонова – родител и учител в начален етап в училището;

3. Стефанка Стелиянова Богданова – родител и старши учител в начален етап в училището.