Администрация

Светозар Янев

педагогически съветник

– Възпитаник на Софийски университет „Св. Климент Охридски”. Специалист по педагогика и психология на развитието в детска и юношеска възраст. Дипломирал се в Алма Матер с отличен успех и златен медал.

– Специализирал детско-юношеска психология в Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас.

– Работи в СУ „Епископ Константин Преславски” от 1988 г.

– Съосновател и ръководител на Регионалната асоциация на училищните психолози и педагози – Бургас.

– Сертифициран кариерен консултант по международната програма GCDF. Автор и координатор на няколко социалнонасочени проекта с местна значимост.

– Член на Дружеството на психолозите в Република България.

В кабинета на педагогическия съветник нашите ученици получават:

– диагностика на проблеми в индивидуалното развитие и на училищни затруднения;

– краткосрочно психологическо консултиране;

– консултиране при психотравмени събития;

– консултиране при поведенчески проблеми;

– посредническа дейност при конфликтни ситуации;

– професионално ориентиране и кариерно развитие;

– групова работа по дейности за превенция от насилие и трафик на хора, от наркомании и за здравословен начин на живот;

– групови дейности по програми за антикорупционни стратегии и за реагиране в екстремни ситуации.

Пламена Димитрова

училищен психолог

Румяна Белчева
 библиотекар / архивист
Марияна Русева
 административен секретар
Ирина Георгиева

технически сътрудник

Олга Георгиева
 завеждащ административна служба
Радостинка Станкова
 домакин
Лиляна Стоянова Лиляна Стоянова
 медицински специалист
Длъжностно лице по защита на личните данни в училището Ивелина Ганчева Димитрова – заместник-директор по УПД