Пети клас

Учебна 2022/2023 година

Разпределение на записаните ученици в пети клас по паралелки: 1 стр. 2 стр.


Уважаеми родители на четвъртокласници!      

     На 13.04.2022 г. (сряда) от 18.00 ч. в зала “Апостол Карамитев” (актова зала) ще се проведе информативна родителска среща, на която ще имате възможност да се запознаете с училището и възможностите, които предлага, както и с бъдещи учители на Вашите деца.

       През последните учебни години сме базово училище на Университета “Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас при подготовката и обучението на бъдещи учители по български език и литература, природни науки и информационни технологии в прогимназиален етап и нашите ученици от V до VII клас участват пълноценно в реализирането на национални (“Културните инстуции като образователна среда”, “Изучаване и съхраняване на традициите и историята на Българската армия”, “Ученически олимпиади и състезания”) и международни проекти (“Еtwinning”, Програма за трансгранично сътрудничество на ЕС България – Турция).

         Училището е на едносменен режим на учебните занятия. Учениците от V до VII клас започват учебни занятия в 08,15 ч. и приключват в 14,00 ч. След времето, което е определено за обяд, училището осигурява за децата, между 15,00 ч. и 18,30 ч., при желание на родителите, работа в група за целодневна организация на учебен процес (занималня), където учениците под ръководството на учители-специалисти по български език и литература, математика и чужди езици подготвят уроците и домашните си работи.

             В училището има изградена система за видеонаблюдение, както и охрана, която се грижи за сигурността на децата ви.

         При нужда нашите ученици могат да разчитат на специализирана медицинска помощ, логопедична и психологическа подкрепа, както и на ресурсно подпомагане от квалифициран педагогически персонал.

       Училището предлага на своите ученици павилион и стол за училищно хранене, четири компютърни кабинета, безжичен интернет в цялата сграда, училищен център за изкуства и иновации, актова зала, богата външна и вътрешна спортна база (плувен басейн, два физкултурни салона, зала за хореография, затревени футболни игрища).


Брой паралелки за прием на ученици в V клас: 4

Брой на ученици, които ще бъдат приети в V клас: 104


V А клас – 26 ученици

иновативна паралелка с АНГЛИЙСКИ и РУСКИ ЕЗИК

ФУЧ: Български език и литература

КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ: НИЯ ЙОЧЕВА


V Б клас – 26 ученици

иновативна паралелка с АНГЛИЙСКИ и РУСКИ ЕЗИК

ФУЧ: Математика

КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ: НАТАЛИЯ ТОДОРОВА


V В клас – 26 ученици

иновативна паралелка с АНГЛИЙСКИ и РУСКИ или ИСПАНСКИ ЕЗИК

ФУЧ: Дигитални науки и уеб-програмиране

КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ: ДИЯН ДИМОВ


V Г клас – 26 ученици

иновативна паралелка с АНГЛИЙСКИ и РУСКИ или ИСПАНСКИ ЕЗИК

ФУЧ: Дигитални науки и уеб-програмиране

КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ: ТОНЯ СТОЙКОВА-НЬОТЕВА


          По учебен план в V и VI клас с 1 час седмично учениците ще могат да изучават теми, свързани с изменението на климата и здравословния начин на живот.  В рамките на дейностите по занимания по интереси, по желание децата, могат да се включат в допълнителни занимания в областите “Математика”, “Дигитални науки”, “Изкуства” и “Спорт”.


КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В V КЛАС

ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

В СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ“ – БУРГАС

 • Адресна регистрация: ж.к. Славейков, ж.к. Изгрев, кв. Лозово – 5 т., ж.к. Зорница, кв. Сарафово, кв. Банево, кв. Ветрен, кв. Долно Езерово – 2 т.
 • Брат или сестра, обучаващи се в училището към 15.09.2022 г. – 3 т.
 • Дете, което се обучавало в Средно училище “Епископ Константин Преславски” – Бургас в IV клас през учебната 2020/2021 година – 5 т.
 • Оценка по български език и литература от удостоверението за начален етап – максимален брой 6 т.
 • Оценка по математика от удостоверението за начален етап – максимален брой 6 т.

Общо – максимален брой 25 точки.


Скала за приравняване на оценките от удостоверението в начален етап в точки:

 • Отличен 6 – 6 т.
 • Много добър 5 – 5 т.
 • Добър 4 – 4 т.
 • Среден 3 – 3 т.

Ред за записване в V клас за учебната 2022/2023 година

     Подаване на документи за прием от 17.06. до 08.07.2022 г.

     Необходими документи за записване:

 1. Заявление до директора на училището за приемане в V клас (по образец);
 2. Декларация за ползване на лични данни (по образец);
 3. Заявления за занималня, УУП и УЧ по спортни дейности (по образец);
 4. Заявление за занимания по интереси (по образец, по желание);
 5. Удостоверение за раждане – копие;
 6. Удостоверение за завършен начален етап на основното образование – оригинал;
 7. Лична карта на родител/ настойник (за сверяване на данни);
 8. Пълномощно и/или съдебно решение за присъдени родителски права (ако е съотносимо);
 9. Лична амбулаторна карта на ученика/ Талони 5 и 6 от личния лекар (предоставят се най-късно до 10.09.).

     Документи се подават в сградата на училището – стая № 15 – училищна библиотека, I eтаж всеки работен ден от 08,00 до 18,00 ч..

     Обявяване списъците на приетите ученици и разпределението им по паралелки (на сайта на училището и на информационното табло на I етаж) – на 11.07.2022 г. след 17,00 ч.

Списък на художествените производения за V клас