Пети клас


ПРИЕМ ‘2021   –   V клас
учебна 2022/2023 година

Уважаеми родители на четвъртокласници!      

    На ххххх 2022 г. от 18.00 ч. в зала “Апостол Карамитев” (актова зала) ще се проведе информативна родителска среща, на която ще имате възможност да се запознаете с училището и възможностите, които предлага, както и с бъдещи учители на Вашите деца.

       През последните учебни години сме базово училище на Университета “Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас при подготовката и обучението на бъдещи учители по български език и литература, природни науки и информационни технологии и участваме пълноценно в реализирането на национални (“Музеите като образователна среда”, “Подобряване на условията за експериментална работа по природни науки”, “Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование”, „Осигуряване на съвременна образователна среда“) и международни проекти (“Еtwinning”, Програма за трансгранично сътрудничество на ЕС България – Турция).

         Училището е на едносменен режим на учебните занятия. Учениците от V до VII клас започват учебни занятия в 08,00 ч. и приключват в 14,00 ч. След времето, което е определено за обяд, училището осигурява за децата, между 15,00 ч. и 18,30 ч., при желание на родителите, работа в група за целодневна организация на учебен процес (занималня), в която учениците под ръководството на учители-специалисти подготвят уроците и домашните си работи, като с приоритет са тези по български език и литература,  математика и чужди езици. Осигурено е и време за организиран отдих и спорт.

        В училището има изградена система за видеонаблюдение, както и охрана, която се грижи за сигурността на децата ви.

         При нужда нашите ученици могат да разчитат на специализирана медицинска помощ, логопедична и психологическа подкрепа, както и ресурсно подпомагане от квалифициран педагогически персонал.

       Училището предлага на своите ученици павилион и стол за училищно хранене, четири компютърни кабинета, безжичен интернет в цялата сграда, плувен басейн, два физкултурни салона, зала за хореография, актова зала, богата външна спортна база и училищен център за изкуства и иновации.


Брой паралелки за прием на ученици в V клас: 4

Брой на ученици, които ще бъдат приети в V клас: 104


V А клас – 26 ученици

паралелка с АНГЛИЙСКИ и РУСКИ ЕЗИК

ФУЧ: Български език и литература

КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ: ххх


V Б клас – 26 ученици

паралелка с АНГЛИЙСКИ и РУСКИ / ИСПАНСКИ ЕЗИК

ФУЧ: Математика

КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ: ххх


V В клас – 26 ученици

паралелка с АНГЛИЙСКИ и РУСКИ / ИСПАНСКИ ЕЗИК

ФУЧ: Български език и литература

КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ: ххх


V Г клас – 26 ученици

паралелка с НЕМСКИ и АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

ФУЧ: Математика

КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ: ххх


УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ:

 


           При подаване на заявленията за прием в училището, родителите на ученици в рамките на занимания по интереси, ще могат да заявят желание, за включване на децата им най-разнообразни извънкласни дейности в областта на математиката, на дигиталните науки, на изкуствата и на спорта.


КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В V КЛАС

ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

В СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ“ – БУРГАС

 • Адресна регистрация: ж.к. Славейков, ж.к. Изгрев, кв. Лозово – 5 т., ж.к. Зорница, кв. Сарафово, кв. Банево, кв. Ветрен, кв. Долно Езерово – 2 т.
 • Брат или сестра, обучаващи се в училището към 15.09.2021 г. – 3 т.
 • Дете, което се обучавало в Средно училище “Епископ Константин Преславски” – Бургас в IV клас през учебната 2020/2021 година – 5 т.
 • Оценка по български език и литература от удостоверението за начален етап – максимален брой 6 т.
 • Оценка по математика от удостоверението за начален етап – максимален брой 6 т.

Общо – максимален брой 25 точки.


Скала за приравняване на оценките от удостоверението в начален етап в точки:

 • Отличен 6 – 6 т.
 • Много добър 5 – 5 т.
 • Добър 4 – 4 т.
 • Среден 3 – 3 т.

Ред за записване в V клас за учебната 2022/2023 година

     Подаване на документи за прием от 16.06. до 07.07.2022 г.

     Необходими документи за записване:

 1. Заявление до директора на училището за приемане в V клас (по образец);
 2. Декларация за ползване на лични данни (по образец);
 3. Заявление за занималня, УУП и УЧ по спортни дейности (по образец);
 4. Заявление за занимания по интереси (по образец);
 5. Удостоверение за раждане – копие;
 6. Удостоверение за завършен начален етап на основното образование – оригинал (а по е-mail: сканиран цветно оригинал, като оригиналът в този случай се представя задължително в срок до 07.07.2022 г.);
 7. Лична карта на родител/ настойник (за сверяване на данни);
 8. Пълномощно и/или съдебно решение за присъдени родителски права (ако е съотносимо);
 9. Лична амбулаторна карта на ученика (предоставя се най-късно до 10.09.).

     Документи се подават в сградата на училището – стая 11 – I eтаж – всеки работен ден от 08,00 ч. до 18,00 ч.

ВАЖНО!!! Документи за записване на ученици в V клас в училището, може да се подават и по електронен път в сроковете, посочени по-горе на е-mail: priem_5klas@abv.bg, като в срок до 07.07.2022 г. се представя в канцеларията на училището оригинала на удостоверението за завършен начален етап.

     Обявяване списъците на приетите ученици и разпределението им по паралелки (на сайта на училището и на информационното табло на I етаж) – 05.07.2022 г. след 14,00 ч.

Списък на художествените производения за V клас