Първи клас

Информация за родители, чиито деца предстои да постъпят в I клас през учебната 2021/2022 година

          На 27 април 2021 г. от 18.00 ч. в зала “Апостол Карамитев” (актова зала) ще се проведат информативна родителска среща, на която ще имате възможност да се запознаете с училището и възможностите, които предлага, както и с бъдещи учители на Вашите деца.

          През последните учебни години сме базово училище на Университета “Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас при подготовката и обучението на бъдещи начални учители и участваме пълноценно в реализирането на национални и международни проекти.

         Учениците ни в начален етап имат възможност да се обучават по интегрирани учебни предмети по училищния учебен план на “Преславски” като иновативно училище (получен статут от МОН през 2018 г., който е продължен и за учебната 2020/2021 година).

          Средно училище “Епископ Константин Преславски” – Бургас предлага на Вашите деца целодневна организация на учебния ден – от 08,00 до 17,30 ч. – по паралелки и без сборни групи.

УЧИЛИЩЕН ПЛАН-ПРИЕМ

66 УЧЕНИЦИ В 3 (ТРИ) ПАРАЛЕЛКИ:

НАШИЯТ ЕКИП

класни ръководители на бъдещите първи класове – учебна 2021/2022 година     

I А клас (английски език, математика, компютърно моделиране)

МАЯ СКОЧЕВА-АНТОНОВА – старши учител

 

I Б клас (английски език, български език и литература, изобразително изкуство)

СТЕФКА БОГДАНОВА – старши учител

 

I В клас (английски език, български език и литература, хореография)

ЙОРДАНКА НЕНЧЕВА – старши учител

Ние Ви предоставяме възможност за:

  • ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЗАНИМАНИЯ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА И МАТЕМАТИКА;
  • РАБОТА ПО ПРОЕКТИ В ОБЛАСТИТЕ КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ, ОКОЛНА СРЕДА И ТУРИЗЪМ;
   • ИНОВАТИВЕН УЧЕБЕН ПЛАН, С АКЦЕНТ В НАЧАЛЕН ЕТАП ВЪРХУ ЧУЖДИТЕ ЕЗИЦИ И ИЗКУСТВАТА;

   

  • ХОРЕОГРАФИЯ – БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ТАНЦИ;
  • ИНДИВИДУАЛНИ И КОЛЕКТИВНИ СПОРТОВЕ.

В нашето училище ще намерите…

 • ВИДЕОНАБЮДЕНИЕ НА ЦЯЛАТА СГРАДА;
 • ГАРДЕРОБЧЕ ЗА ВСЯКО ДЕТЕ;
 • ОБНОВЕНИ КЛАСНИ СТАИ;БЕЗОПАСНА УЧЕБНА СРЕДА ПРИ КОНТРОЛИРАН ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ;
 • МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ от 08,00 до 16,30 ч.;
 • ЩАТНИ УЧИЛИЩЕН ПСИХОЛОГ, ЛОГОПЕД, РЕСУРСНИ УЧИТЕЛИ;
 • БЕЗПЛАТНИ ЗАКУСКА (сутрин), КАКТО И ОСИГУРЕНИ ПЛОД И МЛЯКО ПРЕЗ ЕСЕННО-ЗИМНИЯ ПЕРИОД (08,30 – 10,30 ч.);
 • СТОЛОВО ОБЕДНО ХРАНЕНЕ (12,00 – 14,00 ч.). Заплащането на обедното хранене е чрез електронната платформа e-stol.com.

 

 

 

 

 


Ред за приема на ученици в ПЪРВИ КЛАС в Средно училище „Епископ Константин Преславски” – Бургас за учебната 2021/2022 година:

       Общи условия: Съгласно нормативната уредба в България в първи клас постъпват деца, които навършват 7 години в съответната календарна година. Деца, навършили 6 години, могат да постъпят в първи клас по преценка на родителите или настойниците им, ако физическото и умственото им развитие позволява това, след подаване на декларация и решаването на тест за училищна готовност.

       Приемът за I-ви клас (подаването на заявления и класирането) за учебната 2021/2022 година за всички училища на територията на Община Бургас ще се осъществява в сроковете определени от Община Бургас чрез съществуващата обща електронна система на адрес www.uburgas.org, а записването ще става в училището, в което е класирано детето.

       Повече информация за приема в Средно училище “Епископ Константин Преславски” – Бургас може да получите всеки работен ден от 13,00 до 15,00 ч. при г-жа Христина Илиева – заместник-директор по учебно-творческата дейност (стая № 22 – II етаж).


Необходими документи при записване:

 1. Заявление за прием на ученик в първи клас с регистрационен формуляр към него (по образец на училището);
 2. Декларация за обработване на лични данни (по образец на училището);
 3. Заявление за занималня, УУП и УЧ по спортни дейности (по образец);
 4. Заявление за занимания по интереси (по образец);
 5. Удостоверение за раждане – копие;
 6. Лична карта на родител/ настойник на детето (за сверяване на данни);
 7. Удостоверение за завършена подготвителна група / подготвителен клас (ако детето е посещавало) – оригинал (а по е-mail: сканиран цветно оригинал, като оригиналът в този случай се представя задължително в срок до 07.07.2021 г. в канцеларията на училището);
 8. Лична амбулаторна карта на детето (предоставя се най-късно до 10.09.);
 9. Пълномощно и/или съдебно решение за присъдени родителски права (ако е съотносимо);
 10. Документи, доказващи предимство при класирането (ако такова е декларирано при кандидатстването).

 

Забележка: В случай, че детето не е посещавало подготвителна група или желаят то да се запише в първи клас в годината, в който навършва 6 години, родителят попълва декларация по образец на учебното заведение.

       ВАЖНО!!! Документи за записване, на класираните на първо и на второ класиране в училището, може да се подават и по електронен път в сроковете, посочени по-долу в Правилата за прием на е-mail: priem_1klas@abv.bg, като в срок до 07.07.2021 г. се представя оригинала на удостоверението за завършена подготвителна група/ подготвителен клас.

Декларация за липса на достъп до Интернет.

 

ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦА В ПЪРВИ КЛАС В УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА   

         Приемът на деца в І клас в учебни заведения на територията на Община Бургас се осъществява в съответствие с разпоредбите на Закон за предучилищното и училищното образование, Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, издадена от  министъра на образованието и науката и Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета с ПМС № 219 от 05.10.2017 г.

1. Прием на деца в І клас се извършва по електронен път или с регистриране в електронната система в едно от желаните от родителите учебни заведения.

2. Заявления за постъпване в учебните заведения се подават от 11.05.2021 г. до 21.05.2021 г.

3. Обявяването на резултатите с приетите деца от първо класиране се извършва на 04.06.2021 г. на електронната страница за прием и на видно място в съответното учебно заведение.

4. Родителите на приетите деца писмено декларират желанието си детето им да бъде записано от 07.06.2021 г. до 11.06.2021 г. на място в съответното учебно заведение, където са приети.

5. Свободните места след първо класиране се обявяват на 16.06.2021 г.

6. Родителите на неприетите деца могат да променят реда на желанията си при второ класиране в срок от 17.06.2021 г. до 23.06.2021 г. чрез електронната система за записване или като подадат Заявление по образец в учебното заведение. Тези родители, които не са подали заявление за прием в учебно заведение, могат да го направят през този период.

7. Обявяването на резултатите с приетите деца от второ класиране се извършва на 28.06.2021 г., като записването на приетите деца се извършва от 30.06.2021 г. до 06.07.2021 г.

8. Обявяването на останалите свободни места след второ класиране се извършва на 08.07.2021 г.

9. Критерии за класиране:

         Класирането при прием на деца в І клас в учебни заведения се осъществява на база точкова система.

         Ползването на предимства, заявени при подаване на регистрация, се доказват в момента на записване на детето в учебното заведение. На място трябва да се представят всички необходими документи (оригинали), доказващи съответните предимства, в противен случай детето няма да бъде записано в учебното заведение. Родителите на децата, на които е отказан прием, са длъжни в периода, определен за корекции, да актуализират точните обстоятелства. Ако не го направят, промяната ще бъде извършена по служебен ред, за да може детето да участва на второ класиране.

        Заявеният в Регистрационния талон от родителите адрес на местоживеене на детето се проверява по служебен ред. Ако декларираният в Регистрационния талон адрес не съвпада с адреса, подаден от ГРАО, детето не се записва. Родителите са длъжни в периода, определен за корекции, да актуализират адреса. Ако не го направят, адресът ще бъде променен по служебен ред, за да може детето да участва на второ класиране с правилния адрес.

Основни критерии: Точки:
Група 1: Дете с постоянен (или настоящ) адрес, което живее над 3 г. на посочен адрес в съответния прилежащ район към училището, считано към датата на подаване на заявлението за прием 300 т.
Група 2: Дете с постоянен (или настоящ) адрес, което живее между 1 и 3 г. на посочен адрес в съответния прилежащ район към училището, считано към датата на подаване на заявлението за прием 200 т.
Група 3: Дете с постоянен (или настоящ) адрес, което живее под 1 г. на посочен адрес в съответния прилежащ район към училището, считано към датата на подаване на заявлението за прием 100 т.
Група 4: Дете с постоянен (или настоящ) адрес, който е извън съответния прилежащ район към училището, считано към датата на подаване на заявлението за прием 1 т.

Допълнения към основните критерии:

     1) Деца, чиито брат или сестра до 12-годишна възраст (към датата на подаване на заявлението) са ученици в избраното училище, се разпределят в Група 1, независимо от постоянния/настоящия им адрес. Допълнително към това се начисляват и 30 допълнителни точки.

     2) Осиновени деца или деца от приемни семейства могат да бъдат разпределени в една от групите както по постоянен/настоящ адрес на детето, така и на осиновителя или приемния родител (което е по-благоприятно). За всички останали деца се използва само адреса на детето.

Допълнителни критерии: Точки:
1.  Дете, завършило подготвителна група в избраното училище 18 т.
2.   Дете с трайни увреждания над 50% 16 т.
3.   Дете с един или двама починали родители 14 т.
4.  Дете, чиито брат или сестра над 12-годишна възраст (към датата на подаване на заявлението) са ученици в избраното  училище           

12 т.

5. Дете от многодетно семейство (с три или повече деца)           

10 т.

6. Дете със СОП           

1 т.

7. Дете-близнак           

1 т.

Критерии на база избор на училище:

– за първо желано училище – 8 точки;

– за второ желано училище – 7 точки;

– за трето желано училище – 6 точки;

– за четвърто желано училище – 6 точки;

– за пето желано училище – 6 точки.

       Сумата на точки от всички критерии се използва за база за изчисление на пълния брой точки за всяко избрано училище. Ако след прилагане на критерии за класиране броят на децата, получили равен брой точки, надвишава броя на местата в съответното училище, децата се класират по реда на регистрация в електронната система.

      Обявяване списъците на приетите ученици и разпределението им по паралелки (на сайта на училището и на информационното табло на I етаж) – 08.07.2021 г. след 17,00 ч.