Обществен съвет

%d0%be%d1%81Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата

МАНДАТ 2016 – 2019 г.

Заповед на Кмета на Община Бургас за определяне на представители на финансиращия орган в обществените съвети към училищата

Заповед на директора на СУ “Епископ Константин Преславски” – Бургас за свикване на Общо събрание на родителите

Заповеди на директора на СУ “Епископ Константин Преславски” – Бургас за определяне на секретар на Общото събрание на родителите и на брой на членовете на Обществения съвет в училището

Присъствен списък на членовете на Общото събрание на родителите, провело се на 06.10.2016 г.

Протокол от Общото събрание на родителите от 06.10.2016 г. за избор на членове на Обществения съвет – стр.1, стр.2, стр.3

Заповед на директора на СУ “Епископ Константин Преславски” – Бургас за поименен състав на редовните и резервните членове на Обществения съвет към училището

Заповед на директора на СУ “Епископ Константин Преславски” – Бургас за съхраняване на документите на Обществения съвет и за лице, което отговаря за административното и техническото обслужване на Съвета

Заповед на директора на СУ “Епископ Константин Преславски” – Бургас за свикване на учредително събрание на Обществения съвет към училището

Заповед № 3234/ 21.11.2017 г. на Кмета на Община Бургас за промяна на представителя на финансиращия орган в Обществения съвет на Средно училище “Епископ Константин Преславски”

Заповед № 3087/ 29.10.2018 г. на Кмета на Община Бургас за промяна на представителя на финансиращия орган в Обществения съвет на Средно училище “Епископ Константин Преславски”

МАНДАТ 2019 – 2022 г.

Заповед на Кмета на Община Бургас за определяне на представители на финансиращия орган в обществените съвети към училищата

Заповед на областния управител за определяне на представител на работодателите в Обществения съвет на СУ “Епископ Константин Преславски” – Бургас

Заповед на директора на СУ “Епископ Константин Преславски” – Бургас за свикване на Общо събрание на родителите

Заповеди на директора на СУ “Епископ Константин Преславски” – Бургас за определяне на секретар на Общото събрание на родителите и на брой на членовете на Обществения съвет в училището

Протокол от Общото събрание на родителите от 22.10.2019 г. за избор на членове на Обществения съвет

Присъствен списък на членовете на Общото събрание на родителите, провело се на 22.10.2019 г.

Заповед на директора на СУ “Епископ Константин Преславски” – Бургас за свикване на учредително събрание на Обществения съвет към училището

Протоколи от заседания на Обществения съвет (мандат 2019 – 2022 г.):

Протокол № 1 от 26.11.2019 г. – стр.1, стр.2

Протоколи от заседания на Обществения съвет (мандат 2016 – 2019 г.):

Протокол № 1 от 22.11.2016 г. – стр.1, стр.2

Протокол № 2 от 13.01.2017 г. – стр.1

Протокол № 3 от 15.03.2017 г. – стр.1

Протокол № 4 от 21.08.2017 г. – стр.1

Протокол № 5 от 03.01.2018 г. – стр.1

Протокол № 6 от 14.09.2018 г. – стр.1

Протокол № 7 от 26.11.2018 г. – стр.1

Протокол № 8 от 28.01.2019 г. – стр.1

Протокол № 9 от 24.04.2019 г. – стр.1, стр.2

СЪСТАВ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ (мандат 2019 – 2022 г.):

Редовни членове:

Председател: Стефан Железчев – родител на ученик от VIБ клас

Заместник-председател: Красимира Николова – родител на ученик от VIB клас

Секретар: Стоянка Митева – родител на ученик от IIIБ клас

Членове:

 1. Красимира Борисова – родител на ученик от IА клас
 2. Силвия Петрова – родител на ученик от ХIБ клас
 3. Соня Георгиева – родител на ученик от IIА клас
 4. Таня Иванова – родител на ученик от VГ клас
 5. Благовеста Благоева – представител на Община Бургас
 6. Димитрина Димитрова – представител на работодателите, определен от областния управител на Област Бургас

Резервни членове:

 1. Величка Нейкова – родител на ученик от VБ клас /резерва на Таня Иванова/
 2. Димитър Фъндалов – родител на ученик от IБ клас /резерва на Красимира Борисова/
 3. Кремена Желева-Кънева – родител на ученик от IVБ клас /резерва на Красимира Николова/
 4. Мариана Сапунджиева – родител на ученик от IIБ клас /резерва на Соня Георгиева/
 5. Мирослава Котева – родител на ученик от VА клас /резерва на Стефан Железчев/
 6. Силвия Иванова – родител на ученик от IIIА клас /резерва на Стоянка Митева/
 7. Теодора Димитрова – родител на ученик от IXA клас /резерва на Силвия Петрова/