Обществен съвет

%d0%be%d1%81Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата

МАНДАТ 2016 – 2019 г.

Заповед на Кмета на Община Бургас за определяне на представители на финансиращия орган в обществените съвети към училищата

Заповед на директора на СУ “Епископ Константин Преславски” – Бургас за свикване на Общо събрание на родителите

Заповеди на директора на СУ “Епископ Константин Преславски” – Бургас за определяне на секретар на Общото събрание на родителите и на брой на членовете на Обществения съвет в училището

Присъствен списък на членовете на Общото събрание на родителите, провело се на 06.10.2016 г.

Протокол от Общото събрание на родителите от 06.10.2016 г. за избор на членове на Обществения съвет – стр.1, стр.2, стр.3

Заповед на директора на СУ “Епископ Константин Преславски” – Бургас за поименен състав на редовните и резервните членове на Обществения съвет към училището

Заповед на директора на СУ “Епископ Константин Преславски” – Бургас за съхраняване на документите на Обществения съвет и за лице, което отговаря за административното и техническото обслужване на Съвета

Заповед на директора на СУ “Епископ Константин Преславски” – Бургас за свикване на учредително събрание на Обществения съвет към училището

Заповед № 3234/ 21.11.2017 г. на Кмета на Община Бургас за промяна на представителя на финансиращия орган в Обществения съвет на Средно училище “Епископ Константин Преславски”

Заповед № 3087/ 29.10.2018 г. на Кмета на Община Бургас за промяна на представителя на финансиращия орган в Обществения съвет на Средно училище “Епископ Константин Преславски”

МАНДАТ 2019 – 2022 г.

Заповед на Кмета на Община Бургас за определяне на представители на финансиращия орган в обществените съвети към училищата

Заповед на областния управител за определяне на представител на работодателите в Обществения съвет на СУ “Епископ Константин Преславски” – Бургас

Заповед на директора на СУ “Епископ Константин Преславски” – Бургас за свикване на Общо събрание на родителите

Заповеди на директора на СУ “Епископ Константин Преславски” – Бургас за определяне на секретар на Общото събрание на родителите и на брой на членовете на Обществения съвет в училището

Протокол от Общото събрание на родителите от 22.10.2019 г. за избор на членове на Обществения съвет

Присъствен списък на членовете на Общото събрание на родителите, провело се на 22.10.2019 г.

Заповед на директора на СУ “Епископ Константин Преславски” – Бургас за свикване на учредително събрание на Обществения съвет към училището

Протоколи от заседания на Обществения съвет (мандат 2019 – 2022 г.):

Протокол № 1 от 26.11.2019 г. – стр.1, стр.2

Протокол № 2 от 12.11.2020 г.

Протокол № 3 от 16.03.2021 г.

Протокол № 4 от 09.09.2021 г.

Протокол № 5 от 06.10.2021 г.

Протокол № 6 от 04.05.2022 г.

Протокол № 7 от 26.07.2022 г.

Протокол № 8 от 09.09.2022 г.

Протокол № 9 от 11.10.2022 г.

Протоколи от заседания на Обществения съвет (мандат 2016 – 2019 г.):

Протокол № 1 от 22.11.2016 г. – стр.1, стр.2

Протокол № 2 от 13.01.2017 г. – стр.1

Протокол № 3 от 15.03.2017 г. – стр.1

Протокол № 4 от 21.08.2017 г. – стр.1

Протокол № 5 от 03.01.2018 г. – стр.1

Протокол № 6 от 14.09.2018 г. – стр.1

Протокол № 7 от 26.11.2018 г. – стр.1

Протокол № 8 от 28.01.2019 г. – стр.1

Протокол № 9 от 24.04.2019 г. – стр.1, стр.2

СЪСТАВ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ (мандат 2019 – 2022 г.) – за учебната 2021/2022 година:

Редовни членове:

Председател: Красимира Николова – родител на ученик от VIIIA клас

Заместник-председател: Йорданка Ненчева – родител на VГ клас

Секретар: Красимира Борисова – родител на ученик от IIIА клас

Членове:

 1. Милена Стоянова – родител на ученик от IА клас
 2. Стоянка Митева– родител на ученик от IIIБ клас
 3. Силвия Петрова – родител на ученик от VIIIВ клас
 4. Таня Иванова – родител на ученик от VIIГ клас
 5. Благовеста Благоева – представител на Община Бургас
 6. Димитрина Димитрова – представител на работодателите, определен от областния управител на Област Бургас

Резервни членове:

 1. Величка Нейкова – родител на ученик от VIIБ клас /резерва на Таня Иванова/
 2. Димитър Фъндалов – родител на ученик от IIIБ клас /резерва на Красимира Борисова/
 3. Соня Георгиева – родител на ученик от IVА клас /резерва на Красимира Николова/
 4. Мариана Сапунджиева – родител на ученик от IVБ клас /резерва на Соня Георгиева/
 5. Мирослава Котева – родител на ученик от VIIА клас /резерва на Йорданка Ненчева/
 6. Петя Янчева – родител на ученик от XIIA клас /резерва на Стоянка Митева/
 7. Теодора Димитрова – родител на ученик от XIA клас /резерва на Милена Стоянова/