Философска конференция

        Началото на философската конференция е поставено на 22.11.1996 г. във връзка с честването на 20 години от създаването на СУ “Епископ Константин Преславски” – Бургас под мотото “ Човек – свят”.

      Инициатор и традиционен домакин  на конференцията е СУ “Епископ Константин Преславски” – Бургас. Организатори са Община Бургас, РИО на МОН и училището – домакин.

      В работата на конференцията са участвали главни експерти по философия от МОН, преподаватели от Софийски университет ”Св. Климент Охридски” и автори на учебници и помагала; преподаватели от Тракийски университет – Ст. Загора, Университета ”Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас и Бургаския свободен университет.

      Традиционни участници на конференцията са ППМГ „Акад. Никола Обрешков”, СУ „Св. Св. Кирил и Методий”, НЕГ „Гьоте”, АЕГ „Гео Милев”, ПГРЕ „Г. С. Раковски”, ГЧЕ „Васил Левски”, Професионална търговска гимназия, ПГМЕЕ /всички от Бургас/, СУ „Отец Паисий” – Люляково, община Руен, СУ „Максим Горки” – Стара Загора, МГ „Д-р Петър Берон” – Варна, ПМГ „Добри Чинтулов” – Сливен, естествено нашето училище СУ „Епископ Константин Преславски” – Бургас и др. През 2013 г. в конференцията се включиха 110 ученици от 35 училища от 14 области, през 2014 г. – над 100 ученици от 40 училища от 16 области, през 2015 г. – 108 ученици от 48 училища от 15 области, а през 2016 г. – 68 ученици  и 43 учители от 36 училища от 20 населени места от 17 български области.

      Участниците се представят със свои есета, стихотворения, разкази, разсъждения и др. по зададени теми от предходната конференция. Работите се оценяват от компетентно жури по следните критерии: Философска образованост, убедителност, оригиналност и самостоятелност. Учениците представят и защитават своите разработки.

      През годините в работата на конференцията са взели участие над 1500 ученици от IX, X, XI, XII клас по темите: “Добро – зло”, “Красотата ще спаси света”, “Ако не знаеш кое е твоето пристанище, за тебе няма попътен вятър”, “Човек живее в робство, често не го забелязва, а понякога го обича”, “Мълчанието, което говори”, “Шегувайки се човек може да каже всичко, дори и истината”, “Модерната епоха е “драма на свободата”, “Трябва да се вярва за да се разбира и да се разбира, за да се вярва” и много други.

      Издадени са 5 сборника: ”От другата страна на бариерата”, „Прозорец” , „Човек–свят”,  „Приказки с неочакван край” и “25 години Философска конференция – Бургас”, в които са публикувани наградените работи.

ЮБИЛЕЕН СБОРНИК “25 ГОДИНИ ФИЛОСОФСКА КОНФЕРЕНЦИЯ – БУРГАС”


МЕТОДИЧЕСКО УКАЗАНИЕ

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА

25-тата НАЦИОНАЛНА УЧЕНИЧЕСКА ФИЛОСОФСКА КОНФЕРЕНЦИЯ

„ЧОВЕК. СВЯТ”

18.03. – 19.03.2021 г.

      Националната ученическата философска конференция има за цел младите хора да обменят мисли по различните човешки и житейски проблеми, да се опитат да развият своето мислене, да познаят себе си, да изградят активна гражданска позиция.

НАПРАВЛЕНИЯ:

Работата на конференцията ще протече в следните направления:

  1. ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПАIVV клас:

           Учениците довършват приказка по избор, като акцентират върху морални качества и духовни ценности: „Приказки с неочакван край”.

  1. ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА – VIVII клас:

          Представяне на разсъждение на тема върху цитат: „Ти ми разказваш за необикновени неща, но много по-необикновено от всичко друго са нещастията на хората. Няма по-неразгадаема тайна от страданието.“

Щастливият принц”,  Оскар Уайлд

  1. ТРЕТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПАVIIIXII клас:

            Учениците пишат есета, разкази, разсъждения и др. по една от зададените теми и я защитават:

Теми за избор:

3.1. „Има неща, в които отначало трябва да повярваме, за да можем по-късно да ги проумеем.“

Августин Блажени

3.2. „И най-радикалните революции ще се превърнат в консервативни в деня след революцията.“

Хана Аренд

3.3. „Трудните уроци са по-мъдри и по-благодарни за човека от лесните.“ 

Йордан Радичков

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФОРМЛЕНИЕТО НА ПРИКАЗКИТЕ, ПРОЕКТИТЕ, ЕСЕТАТА, РАЗКАЗИТЕ, РАЗСЪЖДЕНИЯТА И ДР.:

Препоръчителен обем: от 2 (две) страници;

Големина на листа: А 4;

Оформление на страницата: Portrait, Margins: Top 1 cm; Bottom 1 cm; Left 1 cm; Right 1 cm; Gutter 0;

Шрифт: Times New Roman – 12 pt;

Междуредие: Single;

Заглавие: Главни букви, получерно (bold), след заглавието един празен ред;

Автор: Име, презиме и фамилия – получерно (bold);

Училище, клас: Наименование на училището, населено място, клас.

Забележка: По преценка на журито, ако не е спазено изискването текстът да се вмести в 2 /две/ страници работата се приема за съответстваща на поставените условия и/или се отнемат точки.

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ:

  1. Критерии за оценяване на приказките:

Оценява се богатство на въображението и фантазията, тяхната самостоятелност, убедителност и оригиналност при представяне на  приказката.

  1. Критерии за оценяване на есетата:

При есетата се оценява тяхната философска образованост, гражданска позиция, самостоятелност, убедителност и оригиналност при представяне и защита на темата, участие в дискусиите.

  1. Критерии за оценяване проектите:

Оценява се заявената лична позиция, самостоятелност, отговорност, умение за работа в екип, творческо мислене. 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РЕГИСТРИРАНИТЕ УЧАСТНИЦИ:

Участниците са разпределени в секции, според съответната възрастова група.

Всяко училище може да участва с по 2 (двама) ученици от випуск в първа и във втора възрастови групи и с по 1 (един) ученик от випуск в трета възрастова група.

 Предварителната регистрация на учениците и техните ръководители се осъществява до 08 март 2021 г. и изисква да се изпратят на имейл адрес: episkop_preslavski_filosofia@abv.bg попълнените регистрационни карти по образец, както и приказките, проектите, есетата, разказите, разсъжденията и др., форматирани в Word.

Регистрационна карта може да изтеглите и от сайта на СУ „Епископ Константин Преславски“, гр. Бургас: www.preslavski.eu в Секция „Дейности“, Подсекция “Философска конференция“.

Пътни, дневни и нощувки са за сметка на участниците.

НАГРАДИ:

Във всяка секция се присъждат първа, втора и трета награда.

Конференцията се провежда ежегодно всяка трета седмица на месец март.

Изготвили методическото указание:

  1. Валентина Камалиева – старши експерт по ОНГОР в РУО – Бургас;
  2. Мартин Илиев – директор на СУ „Епископ Константин Преславски“ – гр. Бургас.

Резултати на участниците в XXV Национална ученическа философска конференция “Човек. Свят” – Бургас – 19.03.2021 г.

4-5 клас    6-7 клас    8 клас   9 клас  

10 клас   11 клас   12 клас