Административни услуги

Заявление за преместване на ученици от други училища в Средно училище “Епископ Константин Преславски” – Бургас

Заявление от родител на ученик за издаване на удостоверение за преместване в други училища

Заявление за извиняване на отсъствия на ученици от директора до 7 учебни дни за цялата учебна година (Заявлението се подава най-късно в първия ден на отсъствието на ученика)

Заявление за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършен клас, етап или основна степен на образование (За провеждане на изпит за валидиране на компетентности, придобити чрез неформално обучение и информално учене, с изключение на необходимите компетентности за придобиване на професионална квалификация, се събира такса 30 лв. за един учебен предмет. За издаване на съответното удостоверение за валидиране на компетентности, придобити чрез неформално обучение и информално учене, се събира такса 10 лв.)

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи

Заявление и декларация от родител за обучение на ученик в е-среда