Административни услуги

Заявление за преместване на ученици от други училища в Средно училище “Епископ Константин Преславски” – Бургас

Заявление за прием на ученици в първи клас в Средно училище “Епископ Константин Преславски” – Бургас

Заявление за прием на ученици в пети клас в Средно училище “Епископ Константин Преславски” – Бургас

Заявление за прием на ученици в осми клас в Средно училище “Епископ Константин Преславски” – Бургас

Издаване на диплома за средно образование или за издаване на свидетелство за професионална квалификация (не се изисква подаване на заявление)

Заявление за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършен клас, етап или основна степен на образование (За провеждане на изпит за валидиране на компетентности, придобити чрез неформално обучение и информално учене, с изключение на необходимите компетентности за придобиване на професионална квалификация, се събира такса 30 лв. за един учебен предмет. За издаване на съответното удостоверение за валидиране на компетентности, придобити чрез неформално обучение и информално учене, се събира такса 10 лв.)

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи

Заявление и декларация от родител за обучение на ученик в е-среда