Философска конференция

        Началото на философската конференция е поставено на 22.11.1996 г. във връзка с честването на 20 години от създаването на СУ “Епископ Константин Преславски” – Бургас под мотото “ Човек – свят”.

      Инициатор и традиционен домакин  на конференцията е СУ “Епископ Константин Преславски” – Бургас. Организатори са Община Бургас, РИО на МОН и училището – домакин.

      В работата на конференцията са участвали главни експерти по философия от МОН, преподаватели от Софийски университет ”Св. Климент Охридски” и автори на учебници и помагала; преподаватели от Тракийски университет – Ст. Загора, Университета ”Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас и Бургаския свободен университет.

      Традиционни участници на конференцията са: ПМГ „Акад. Никола Обрешков”, СУ „Св. Св. Кирил и Методий”, ГПНЕ „Гьоте”, ГПАЕ „Гео Милев”, ГРЕ „Г. С. Раковски”, ГЧЕ „Васил Левски”, СУ „Иван Вазов”, ПГХТ „Акад. Зелинский”, Търговската гимназия, ПГМЕЕ /всички от Бургас/, СУ „Отец Паисий” – Люляково, община Руен, СУ „Отец Паисий” – Елхово, СУ „Н. Й. Вапцаров” – Айтос, ПМГ „Добри Чинтулов” – Сливен, естествено нашето училище СУ „Епископ Константин Преславски” – Бургас и др. През 2013 г. в конференцията се включиха 110 ученици от 35 училища от 14 области, през 2014 г. – над 100 ученици от 40 училища от 16 области, през 2015 г. – 108 ученици от 48 училища от 15 области, а през 2016 г. – 68 ученици  и 43 учители от 36 училища от 20 населени места от 17 български области.

      Участниците се представят със свои есета, стихотворения, разкази, разсъждения и др. по зададени теми от предходната конференция. Работите се оценяват от компетентно жури по следните критерии: Философска образованост, убедителност, оригиналност и самостоятелност. Учениците представят и защитават своите разработки.

      През годините в работата на конференцията са взели участие над 1500 ученици от IX, X, XI, XII клас по темите: “Добро – зло”, “Красотата ще спаси света”, “Ако не знаеш кое е твоето пристанище, за тебе няма попътен вятър”, “Човек живее в робство, често не го забелязва, а понякога го обича”, “Мълчанието, което говори”, “Шегувайки се човек може да каже всичко, дори и истината”, “Модерната епоха е “драма на свободата”, “Трябва да се вярва за да се разбира и да се разбира, за да се вярва” и много други.

      Издадени са 4 сборника: ”От другата страна на бариерата”, „Прозорец” , „Човек–свят” и „Приказки с неочакван край”, в които са публикувани наградените работи.


ХХII-ра ученическа философска конференция “ЧОВЕК – СВЯТ” – 2018 г.

РЕГЛАМЕНТ

       На 16 март 2018 г. в СУ “Епископ Константин Преславски” – Бургас ще се проведе ХХII-та ученическа философска конференция “ЧОВЕК – СВЯТ”, включена в Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците на Министерството на образованието и науката за учебната 2017/2018 година и организирана от Регионалното управление на образованието – Бургас и училището – домакин.

       РАБОТАТА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА ЩЕ ПРОТЕЧЕ В СЛЕДНИТЕ НАПРАВЛЕНИЯ:

  1. ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА – „Приказки с неочакван край” за ученици от IV – V клас. /Учениците довършват приказка по избор, като акцентират върху морални качества и духовни ценности/.
  2. ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА – VI – VII клас – Представяне на разсъждение на тема по: „Казва се „приятел пръв“, но защо е той такъв?“ – „Бяла приказка “ на Валери Петров.
  3. ТРЕТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА – VIII – XII клас: По изборЗащита на есета, разкази, разсъждения и др. Учениците работят по избор по предварително зададени теми:

      „В крайна сметка човек обича желанието си, а не желаното.“   Ницше

      „Хуманността означава при никакви обстоятелства човекът да не бъде жертва заради някаква цел.“  Алберт Швайцер

      “Идеята за свободата е всесилна и любовта към нея сичко може да прави.”   Христо Ботев

      Оценява се тяхната философска образованост, гражданска позиция, самостоятелност, убедителност и оригиналност при представяне и защита на темата, участие в дискусиите.

      КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ:

      1. Критерии за оценяване на приказките:

       Оценява се богатство на въображението и фантазията, тяхната самостоятелност, убедителност и оригиналност при представяне на  приказката.

      2. Критерии за оценяване на есетата:

      При есетата и презентациите се оценява тяхната философска образованост, гражданска позиция, самостоятелност, убедителност и оригиналност при представяне и защита на темата / презентацията, участие в дискусиите.

       3. Критерии за оценяване проектите:

       Оценява се заявената лична позиция, самостоятелност, отговорност, умение за работа в екип, творческо мислене.

      ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФОРМЛЕНИЕТО НА ПРИКАЗКИТЕ, ПРОЕКТИТЕ, ЕСЕТАТА, РАЗКАЗИТЕ, РАЗСЪЖДЕНИЯТА:

       Приказките, проектите, есетата, разказите, разсъжденията и др. следва да са с препоръчителен обем от 2 /две/ страници.

       Големина на листа: А4

      Оформление на страницата: Portrait, Margins: Top 1 cm; Bottom 1 cm; Left 1 cm; Right 1 cm; Gutter 0

      Шрифт: Times New Roman 12 pt

      Междуредие: Single

     Заглавие: главни букви, получерно (bold), след заглавието един празен ред

     Автор: Име и фамилия – получерно (bold)

     Училище: наименование на училището, населено място.

     По преценка на журито, ако не е спазено изискването текстът да се вмести в 2 /две/ страници:

  • Работата се приема за съответстваща на поставените условия;
  • Или се отнемат точки.

       Приказките, проектите, есетата, разказите, разсъжденията и др. следва да се изпратят предварително НЕСКАНИРАНИ на адрес: episkop_preslavski_filosofia@abv.bg. Срок за изпращане: до 10 март 2018 г.

        Участниците са разпределени в секции, според съответната възрастова група.

        Всяко училище може да участва с по 1 ученик от випуск в трета възрастова група и с по 2 ученици от випуск в първа и във втора възрастови групи.

        НАГРАДИ:

       Във всяка секция се присъждат първа, втора и трета награда. Може да бъде дадена и една поощрителна награда за най-активно участие в дискусията, най-млад участник, най-атрактивно представяне и др.

       Предварителната регистрация на ученици и техните ръководители се осъществява до 10 март 2018 г. на адрес: episkop_preslavski_filosofia@abv.bg чрез попълнена анкетна карта по образец.

         Нощувки, пътни и дневни са за сметка на участниците.