Биология и здравно образование

BiologyUL01_13Биологията е най-бързо развиващата се природна наука на 21 век. Изследванията и откритията в областта на модерните биологични науки – клетъчна и молекулярна биология, както и приложните биотехнологии съперничат на скоростта, с която се развиват компютърните технологии.


В момента биологията се намира може би в най-вълнуващата си фаза на развитие: с помощта на нови апарати и изследователски методи биолозите са в състояние да разгадаят някои от най-вълнуващите тайни на живота. Но колкото и стимулираща да е лавината от информация в биологията, едновременно и толкова застрашаваща е тя. Днес активните биолози са много повече, отколкото всички живели досега, взети заедно и те увеличават научната литература ежегодно с половин милион изследователски статии.

 

В паралелките с профил “Биология и здравно образование” се дава разширена51-1327685295_israeli-medicine_09 подготовка за кандидатстване във висшите медицински училища. Учебните програми по профилирана подготовка включват задълбочени познания по биология и химия, като в обучението по тези предмети теорията и лабораторните упражнения вървят успоредно и целят овладяване на необходимия ресурс от знания, умения и стил за самостоятелно мислене.

         СОУ „Епископ Константин Преславски“ – Бургас разполага към настоящия момент със оборудвани кабинети по биология и химия и с лаборатория за химически изследвания, а учебният процес се води от доказани и мотивирани специалисти с многогодишен опит и висока професионална квалификация.

 

АКЦЕНТИ В УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ПО ПРОФИЛА СА: 

 • Засилено изучаване на английски език, допълнителна подготовка по втори чужд език – немски език;
 • Задълбочена подготовка по биология, химия, български език и литература;
 • Формиране на здравна и екологична култура, етика, съзнание и поведение;
 • Развиване на интелектуални и практически умения за разумно използване и опазване на околната среда, здравословен и природосъобразен начин на живот;
 • Осигуряване на оптимални възможности за пълноценна подготовка и успешно представяне на държавните зрелостни и кандидатстудентски изпити;
 • Професионална реализация в здравеопазването, след завършено висше образование.

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ: 

 • Участия в олимпиади по биология и химия.
 • Участия в състезания по биология, химия, първа помощ.
 • Организиране на празници на биологията и химията, на различни мероприятия, свързани с народни традиции и др.
 • Посещение на специализирани клиники и музеи, Ботаническата градина, посетителски и информационен център “Странджа”, катедри и лаборатории в медицински факултети и университети.
 • Провеждане на екскурзии сред природата.
 • Участие в екологични експедиции и проекти за опазване на околната среда.
 • Провеждане на зелени училища с екологична и здравна насоченост.
 • Решаване на проблеми и казуси на здравна и екологична основа, принос към развитие на мисленето и общоличностното развитие.
 • Участие в ролеви игри при анализиране на екологична обстановка и дискусии върху различни методи за профилактика.