Образование за утрешния ден (МОН)

 

ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН

Проект BG05M2OP001-2.012-0001,

финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”

2014 – 2020 г. и финансовия принос на ЕСИФ

        Училищен екип за организация и управление (УЕОУ) на дейностите по проект BG05M2OP001-2.012-0001 „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ в Средно училище „Епископ Константин Преславски“ – Бургас през учебната 2019/2020 година:

  • координатор „Организация и управление“: Мартин Костадинов Илиев – директор;
  • експерт „Техническо и финансово изпълнение“: Олга Атанасова Георгиева – завеждащ административна служба.

Групи за ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ през учебната 2019/2020 година и техните ръководители в Средно училище „Епископ Константин Преславски“Бургас:

Класове,
за които е предназначено обучението
Наименование на групата Ръководител Брой учебни часове Начална дата на обучението

Край

Брой ученици
1 IV – VIII Дигитална фотография Данаил Николов 70 12.02.2020 г. 29.05.2020 г. 15
2 X Програмиране Момка Момчева 70 06.02.2020 г. 24.06.2020 г. 12
3 IX – XII Уеб програмиране Тодорка Димова 70 06.02.2020 г. 04.05.2020 г. 12

Линк къв ИСУП: https://oud.mon.bg/