Стипендии

  ДЕКЛАРАЦИЯ по т.2 за отпускане на месечна стипендия за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането – ТУК.


Уважаеми родители и ученици от VIII до XII клас,

От 27.04. до 04.05.2020 г. можете чрез попълване на формуляра на посочения по-долу линк да кандидатствате за месечна стипендия за втория учебен срок, съгласно изискванията на ПМС № 328/ 21.12.2017 г. – чл.4, ал.1 и ал.2 и утвърдените критерии за получаване на стипендии в СУ „Епископ Константин Преславски“ – Бургас за учебната 2019/2020 година, както следва:

  1. За постигнати образователни резултати – за ученици с среден успех за първия учебен срок:

за успех Отличен 6,00                                                            50 лв.

за успех Отличен 5,75 – 5,99                                                 40 лв.

за успех Отличен 5,50 – 5,74                                                  30 лв.

  1. За подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането – 25 лв. при сканирана или снимана декларация за доходите на семейството за периода 01.08.2019 г. – 31.01.2020 г. с придружаващи служебни бележки (също сканирани или снимани), удостоверяващи дохода и успех не по-нисък от Много добър (4,50) за първия учебен срок.

ВАЖНО!!! За да се отпусне социална стипендия, размерът на месечния доход на член от семейството за периода от м. август 2019 г. до м. януари 2020 г. включително трябва да е до 50% под установената за страната минимална работна заплата, осреднена за последните шест месеца, т.е. – не по-голям от 285,00 лв. Декларацията може да я намерите в на менюто „Стипендии“ на сайта на училището и в секцията „Файлове“ на групата на училището във ФБ. Декларацията и служебните бележки изпращайте на имейл stipendii_pr@abv.bg

  1. За подпомагане на ученици с трайни увреждания – 25 лв. Учениците с ТЕЛК решение, което е в сила към началото на втория срок – 06.02.2020 г. и са представили копие през първия срок, не е необходимо да представят сега документ за трайното увреждане. За всички останали, за които е настъпило към настоящия момент трайно увреждане следва да представят сканиран или сниман документа на имейл stipendii_pr@abv.bg
  2. За ученици без родители или за ученици само с един родител – 25 лв. Учениците предоставили през първия срок копие от акта за смърт на единия или на двамата родители не е необходимо да представят отново копие на същия документ. За всички останали, за които към настоящия момент е починал родител и не са получавали досега стипендия по тази точка, следва да представят сканиран или сниман акта за смърт на имейл stipendii_pr@abv.bg

Ако някой ученик отговаря на условията на стипендиите по т.1 или т.2, но при него са настъпили обстоятелства по т.3 или 4 може да кандидатства и за втора месечна стипендия, която ще получи в месечен размер от 50% от стойността ѝ.

Припомням отново, че кандидатстването за отпускане на месечна стипендия става за ВСИЧКИ ВИДОВЕ СТИПЕНДИИ ЧРЕЗ ПОПЪЛВАНЕ НА ФОРМУЛЯРА НА ПОСОЧЕНИЯ ПО-ДОЛУ ЛИНК, а документите за стипендиите по т.2, 3 и 4 следва да се представят на имейл stipendii_pr@abv.bg.

На 05.05.2020 г. Комисията за стипендиите на учениците ще разгледа представените от Вас документи и ще излезе с решение за отпускането им, въз основа на критериите посочени по-горе и при пълнота на представените документи. За решението на комисията учениците ще бъдат уведомени на 07.05.2020 г. персонално с имейл чрез профилите им в MS Teams.

Линк към формуляра за кандидатстване: ТУК.


Правила за отпускане на стипендии на учениците от VIII до XII клас през учебната 2019/2020 година (натиснете върху връзката)