Стипендии

 

        Родители на ученици от 8. до 12. клас, които не са осигурили учебници на децата си към настоящия момент, могат да подават документи за отпускане на еднократна стипендия за закупуване на учебници на обща стойност до 100 лв. Заявления ще се приемат от 10.01. до 24.01.2019 г. в ст.№ 24 – технически сътрудник.
         Изискване: деклариране на доход за периода юли – декември 2018 г. не по-висок от 510 лв. на член от семейството (представя се служебна бележка от работодател или от Бюрото по труда).
          Заявление за кандидатстване може да получите от канцеларията на училището (ст.№ 24).
          Учебниците на одобрените кандидати за тази еднократна стипендия ще бъдат закупени от училището.

 

К Р И Т Е Р И И   
ЗА  ДОПУСКАНЕ ДО КЛАСИРАНЕ И ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КЛАСИРАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ В ПЪРВИ И ВТОРИ ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП
ЗА РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВЕ СТИПЕНДИИ, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА СРЕДСТВАТА И РЕЗМЕРА НА ВСЕКИ ВИД СТИПЕНДИЯ, СЪГЛАСНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 328 / 21.12.2017 г.,  
УЧЕБНА 2018/2019 ГОДИНА

 

А. МЕСЕЧНИ СТИПЕНДИИ – чл.4, ал.1 и ал.2:
по ал.1: т. 1. за постигнати образователни резултати: ЗАЯВЛЕНИЕ
за успех Отличен 5,75 – 6,00 – 60 лв.
за успех Отличен 5,50 – 5,74 – 52 лв.
за успех Много добър 5,25 – 5,4944 лв.
т. 2. за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането – 40 лв. при представена декларация за доходите на семейството за последните 6 месеца и успех не по-нисък от Добър (4,25) за предходния учебен срок или за предходната учебна година. ЗАЯВЛЕНИЕ
т. 3. за подпомагане на ученици с трайни увреждания – 40 лв. ЗАЯВЛЕНИЕ
т. 4. за ученици без родители – 40 лв. ЗАЯВЛЕНИЕ
по ал.2. за ученици само с един родител – 40 лв.

Б. ЕДНОКРАТНИ СТИПЕНДИИ – чл.5, ал.1:
т.1. преодоляване от ученика на еднократни социални обстоятелства, свързани с достъпа му до образование – закупуване на учебници и учебни помагала, ученическа раница или чанта, спортен екип – до 100 лв. ЗАЯВЛЕНИЕ
т.2. постигнати високи резултати от ученика в учебната, извънкласната или извънучилищната дейност: ЗАЯВЛЕНИЕ
– за носителя на Училищната премия за постигнати високи постижения в целия курс на обучение „Епископ Константин Преславски“ – ученик с най-висок общ успех в дипломата за средно образование при успех не по-нисък от Отличен (5,75) – 100 лв.
– за „първенците“ на всеки един от випуските VIII – ХI клас при успех не по-нисък от Отличен (5,75) –  80 лв.
– за призово класиране в национален кръг на ученическите олимпиади (първо, второ, трето място) и/или за участие в международна олимпиада – 100 лв.
– за участие в национален кръг на олимпиада, за първо, второ или трето място в национално състезание или конкурс (първо, второ, трето място) – 80 лв.
–  за първо място в регионално, областно или общинско състезание или конкурс – 50 лв.

В. ЦЕЛЕВИ СРЕДСТВА –  чл. 6:
Част от средствата за стипендии по чл.4, ал.1, т.2 и чл.5, ал.1 могат да се предоставят целево на ученика за покриване на конкретни разходи, свързани с обучението му.
Разходите, за които се отпускат горепосочените стипендии се доказват с разходооправдателни и други документи, удостоверяващи изразходването им по предназначение.

Г. СТИПЕНДИИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ- чл.14:
Учениците в СУ „Епископ Константин Преславски“ – Бургас могат да получават стипендии, осигурени със средства от европейските структурни фондове, по време на провеждане на ученическа производствена практика.

 

ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ НА УЧЕНИЦИ  ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 г. ПРИ УСЛОВИЯТА И ПО РЕДА НА ПМС № 328/ 21.12.2017 г.

!!! ПРАВО НА СТИПЕНДИИ: имат ученици в дневна и индивидуална форма на обучение след завършено основно образование, които са:

1. български граждани и граждани на държава – членка на Европейския съюз, или на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария – ученици в държавните и общинските училища;

2. чужденци – ученици в държавните и общинските училища:

а) с разрешено постоянно пребиваване в страната;
б) приети въз основа на международен договор или акт на Министерския съвет.  

!!! УЧЕНИЦИТЕ НЯМАТ ПРАВО НА СТИПЕНДИЯ, КОГАТО:

 1. прекъснат обучението си или повтарят учебната година, с изключение на повтарящи поради болест;
 2. имат наложено наказание с решение на педагогическия съвет – до заличаване на наказанието.

Ученици наказани по решение на педагогическия съвет губят право на стипендия за срока на наказанието.

 ДОКУМЕНТИ И ОБЩИ УСЛОВИЯ:

 • ученикът може да кандидатства за повече от един вид месечна стипендия, включително месечна стипендия по чл.6, ал.1, НО МОЖЕ ДА ПОЛУЧИ по избор въз основа на писмено заявление САМО ЕДНА ОТ СТИПЕНДИИТЕ.
 • Учениците с право на стипендии по чл.4, ал.1, т.3 и 4 или ал.2 при класиране за стипендия за постигнати образователни резултати имат право да получат 50% от размера ѝ.
 • Еднократна стипендия може да се отпусне и на ученик, който получава месечна стипендия.
 • Едни и същи обстоятелства или постижения не може да са основания за получаване от ученика на еднократна стипендия по чл.5, ал.1 и еднократна целева стипендия по чл.6, ал.1.
  Когато изплатената стипендия не е използвана по предназначение или не е представен документ по чл.6, ал.2, получената сума се възстановява на училището от ученика или от неговия законен представител – ако ученикът не е пълнолетен. ПО А. – МЕСЕЧНИ СТИПЕНДИИ:
   1. СТИПЕНДИИ НА УЧЕНИЦИ по чл.4, ал.1, т.1 – ЗА ПОСТИГНАТИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ:Заявление по образец – примерна бланка – Приложение №1, публикувана на табло и сайта на училището, в което е посочен годишния успех от предходната учебна година – за получаване на стипендия през първия срок и успеха от първия срок от текущата учебна година – за получаване на стипендия през втория срок, заверено с подписа на класния ръководител, удостоверяващ отличния успех – не по-нисък от Много добър (5,25).

2. СТИПЕНДИИ НА УЧЕНИЦИ по чл.4, ал.1,т.2 – ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ОТПАДАНЕТО:
Попълва се заявление-декларация по образец – примерна бланка – Приложение №2 публикувана на табло и сайта на училището със следната информация:

1.Годишен успех за учебната 2017/2018 година – за отпускане на стипендия за първия срок и успех от І-вия учебен срок на учебната 2018/2019 учебна година за отпускане на стипендия за втория срок – над Добър (4,25) – заверен с подпис на класния ръководител.

 1. Семейно положение – данни за всички членове на семейството.
 2. Декларация за месечния доход на всеки член от семейството – определя се като среден за предходните 6 месеца въз основа на заявление-декларация съгласно приложението, което трябва да бъде подписано и от родителя (попечителя) на ученика и към него да се приложат съответните документи. Размерът на минималната работна заплата, приет за база при изчисляване на месечния доход на член от семейството, е среден за предходните 6 месеца. В сумата на доходите, получени от отделните членове на семейството, се включват всички получени през предходните 6 месеца суми от: доходи съгласно чл.10, ал.1, т.1 – 4 и 6 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица; пенсии, без добавките за чужда помощ за лица с трайно намалена работоспособност; месечни помощи и добавки по реда на Закона за семейни помощи за деца; месечни помощи по реда на Закона за социално подпомагане; обезщетения и помощи по реда на Кодекса за социално осигуряване, без еднократните помощи; присъдени издръжки и стипендии, без получаваните по силата на постановлението.
 3. Необходими служебни документи:

4.1. Служебни бележки за доходите на родителите за последните шест месеца- от м. април до м. септември 2018 г. – за първия срок и от м. август 2018 г. до м. януари 2019 г.  – за втория срок.
4.2. Служебна бележка за получените семейни помощи /от социални грижи по местоживеене /за периода от м. април до м. септември 2018 г. – за първия срок и от м. август 2018 г. до м. януари 2019 г.  – за втория срок включително, а ако не са получавани – бележка, удостоверяваща това, пак за същия период /от м. април до м. септември 2018 г. – за първия срок и от м. август 2018 г. до м. януари 2019 г.  – за втория срок включително/.
4.3. Ако родителите са безработни – служебна бележка за получаваното обезщетение за периода от м. април до м. септември 2018 г. – за първия срок и от м. август 2018 г. до м. януари 2019 г.  – за втория срок включително.
Ако родителите не са регистрирани в бюрото по труда трудовата им книжка – оригинал за сверяване, след което се връща и копие от първата и последната страница, на която има записвания.
Ако родителите са пенсионери – служебна бележка от пенсионен отдел за получаваната пенсия от м. април до м. септември 2018 г. – за първия срок и от м. август 2018 г. до м. януари 2019 г.  – за втория срок включително.

Ако ученикът, кандидатстващ за социална стипендия, има братя или сестри, учащи в средни или висши учебни заведения /до 25 г./ служебна бележка от учебното заведение, в която да е посочена получаваната от брата и/или сестрата стипендия за периода от м. април до м. септември 2018 г. – за първия срок и от м. август 2018 г. до м. януари 2019 г. – за втория срок включително, а ако не е получавана стипендия – служебна бележка удостоверяваща това /за същия период/

При разведени родители – копие от съдебното решение за развода и документ за получаване на издръжка, ако такава не е записана в съдебното решение.

За да се отпусне социална стипендия, размерът на месечния доход на член от семейството за периода от м. април до м. септември 2018 г. – за първия срок и от м. август 2018 г. до м. януари 2019 г. – за втория срок включително трябва да е под установената за страната минимална работна заплата, осреднена за последните шест месеца –  за първия срок не повече от 510.00 лв., а за втория – не по-голям от 518,33 лв.

3. СТИПЕНДИИ НА УЧЕНИЦИ по чл.4, ал.1, т.3 – ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА УЧЕНИЦИ С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ:

Заявление по образец – примерна бланка – Приложение № 3, публикувана на табло и сайта на училището, в което се декларира и се представя медицински документ за  точното заболяване – трайните увреждания, които не са позволили на ученика завършване на VIII клас и не са дали възможност за усвояване на държавните образователни изисквания за основно образование по обективни причини, и ученикът е продължил обучението си в класовете от гимназиалната степен на образование. Заверка с подписи на медицинско лице и класен ръководител, удостоверяващи обстоятелствата.

4.СТИПЕНДИИ НА УЧЕНИЦИ по чл.4, ал.1,т.4 и ал.2 – ЗА УЧЕНИЦИ БЕЗ РОДИТЕЛИ ИЛИ САМО С ЕДИН ПОЧИНАЛ РОДИТЕЛ
Заявление по образец – примерна бланка – Приложение № 4, публикувана на табло и сайта на училището, подписано от класния ръководител и родител/ настойник.
За учениците от VIII клас, или ученици, които за пръв път ще получават такъв вид стипендия – копие от смъртния акт на починалия родител или копие от акта за раждане, когато бащата е неизвестен.

ПО Б. ЕДНОКРАТНИ СТИПЕНДИИ – чл.5, ал.1:
Заявление по образец – примерна бланка – Приложение № 5.1 или 5.2, публикувано на табло и сайта на училището, подписано от класния ръководител и родител.
СПАЗВАНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ПОСТАНОВЛЕНИЕТО

ПО В. ЦЕЛЕВИ СРЕДСТВА – чл. 6:
Заявление по образец – примерна бланка – Приложение №6, публикувана на табло и сайта на училището, подписано от класния ръководител и родител.
СПАЗВАНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ПОСТАНОВЛЕНИЕТО

!!! Заявленията се събират от класните ръководители и се представят на завеждащия административна служба за регистриране в дневника за входяща кореспонденция.

 СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯТА:

 ЗА ПЪРВИЯ СРОК ОТ 02.10.2018 г. ДО 22.10.2018 г. ВКЛЮЧИТЕЛНО

 ЗА ВТОРИЯ СРОК ОТ 12.02.2019 г. ДО 05.03.2019 г. ВКЛЮЧИТЕЛНО

 в стая № 21 (ЗАС) – втори етаж на административния корпус на училището

 СРОК/ ПЕРИОД  ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ И КЛАСИРАНЕ:

 ПО А.

 • Стипендиите по А. чл.4, ал.1, т.1 и 2 се отпускат от началото на всяка учебна година и/или от началото на втория учебен срок и се изплащат месечно за периода на учебните месеци.
 • Стипендиите по А. чл.4, ал.1, т.3 и 4 и ал.2 се отпускат от началото на месеца, следващ месеца, през който е възникнало основанието за получаването им за периода на учебните месеци.
 • Стипендиите по А. чл.4, ал.1, т. 1 и 2 се предоставят след класиране на учениците. За всеки вид стипендия по ал.1, т.1 и 2 се извършва отделно класиране.
 • За отпускане на стипендии по А. чл.4, ал.1, т. 3 и 4 и ал.2 не се извършва класиране.

ПО Б.

 • За един и същ ученик стипендия по Б. чл.5, ал.1 може да се отпуска само веднъж в рамките на един учебен срок.
 • Средствата за еднократни стипендии не могат да надвишават 10% от средствата, определени за стипендии по бюджета на училището.
 • За отпускане на стипендии по Б, чл.5, ал.1 не се извършва класиране.

ПО В.

 • Разходите, за които се отпускат стипендиите по В – чл.6, ал.1, се доказват с разходооправдателни и други документи, удостоверяващи изразходването им по предназначение.
 • Класирането за предоставяне на месечна целева стипендия по чл.4, ал.1, т.2 се извършва отделно от класирането за предоставяне на месечна стипендия по чл.4, ал.1, т.2, която не се предоставя целево на учениците.
 • Когато изплатената стипендия не е използвана по предназначение или не е представен документ по ал.2, получената сума се възстановява на училището от ученика или от неговия законен представител – ако ученикът не е пълнолетен.

 КРИТЕРИИ:

 • Като основен критерий за класиране на учениците за получаване на стипендия за постигнати образователни резултати задължително се определя успехът на ученика. При отпускане на стипендия от началото на учебната година се взема предвид успехът от предходната учебна година, а при отпускане на стипендия от втория учебен срок – успехът от предходния срок.
 • Като основен критерий за класиране на учениците за получаване на стипендия за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането задължително се определя месечният доход на член от семейството.
 • В сумата на доходите, получени от отделните членове на семейството, се включват всички получени през предходните 6 месеца суми от: доходи съгласно чл.10, ал.1, т.1 – 4 и 6 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица; пенсии, без добавките за чужда помощ за лица с трайно намалена работоспособност; месечни помощи и добавки по реда на Закона за семейни помощи за деца; месечни помощи по реда на Закона за социално подпомагане; обезщетения и помощи по реда на Кодекса за социално осигуряване, без еднократните помощи; присъдени издръжки и стипендии, без получаваните по силата на постановлението. Заявление-декларацията за дохода на семейството трябва да бъде подписано и от родителя (попечителя) на ученика и към него да се приложат съответните документи.

 РАЗМЕР НА СТИПЕНДИИТЕ:

 • Размерът на месечните стипендии се определя в границите от 21 до 60 лв. месечно.
 • Максималният размер на еднократните стипендии може да бъде определен в размер до 100 лв., но не повече от разходите, за чието обезпечаване се отпуска.

САНКЦИИ:

 • Ако е отпусната стипендия въз основа на заявление – декларация с невярно съдържание, ученикът се лишава от стипендията, а получените суми се възстановяват на училището от родителя или от ученика, ако е пълнолетен.
 • Когато изплатената стипендия не е използвана по предназначение или не е представен документ по ал.2, получената сума се възстановява на училището от ученика или от неговия законен представител – ако ученикът не е пълнолетен.