Обществен съвет

%d0%be%d1%81Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата

Заповед на Кмета на Община Бургас за определяне на представители на финансиращия орган в обществените съвети към училищата

Заповед на директора на СУ “Епископ Константин Преславски” – Бургас за свикване на Общо събрание на родителите

Заповеди на директора на СУ “Епископ Константин Преславски” – Бургас за определяне на секретар на Общото събрание на родителите и на брой на членовете на Обществения съвет в училището

Присъствен списък на членовете на Общото събрание на родителите, провело се на 06.10.2016 г.

Протокол от Общото събрание на родителите от 06.10.2016 г. за избор на членове на Обществения съвет – стр.1, стр.2, стр.3

Заповед на директора на СУ “Епископ Константин Преславски” – Бургас за поименен състав на редовните и резервните членове на Обществения съвет към училището

Заповед на директора на СУ “Епископ Константин Преславски” – Бургас за съхраняване на документите на Обществения съвет и за лице, което отговаря за административното и техническото обслужване на Съвета

Заповед на директора на СУ “Епископ Константин Преславски” – Бургас за свикване на учредително събрание на Обществения съвет към училището

Заповед № 3234/ 21.11.2017 г. на Кмета на Община Бургас за промяна на представителя на финансиращия орган в Обществения съвет на Средно училище “Епископ Константин Преславски”

Заповед № 3087/ 29.10.2018 г. на Кмета на Община Бургас за промяна на представителя на финансиращия орган в Обществения съвет на Средно училище “Епископ Константин Преславски”

Протоколи от заседания на Обществения съвет:

Протокол № 1 от 22.11.2016 г. – стр.1, стр.2

Протокол № 2 от 13.01.2017 г. – стр.1

Протокол № 3 от 15.03.2017 г. – стр.1

Протокол № 4 от 21.08.2017 г. – стр.1

Протокол № 5 от 03.01.2018 г. – стр.1

Протокол № 6 от 14.09.2018 г. – стр.1

Протокол № 7 от 26.11.2018 г. – стр.1

Протокол № 8 от 28.01.2019 г. – стр.1

Протокол № 9 от 24.04.2019 г. – стр.1, стр.2

СЪСТАВ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ (учебна 2018/2019 година):

Редовни членове:

Председател – Владимир Танев – родител на ученик от VA клас

Заместник-председател – Надя Георгиева – родител на ученик от VA клас

Секретар – Венета Гутова – родител на ученик от VБ клас

Членове:

  1. Вера Онишенко – родител на ученик от IIIА клас
  2. Благовеста Благоева – Представител на Община Бургас
  3. Надя Георгиева – родител на ученик от IА клас
  4. Жана Дачева Иванова – родител на ученик от IБ клас

Резервни членове:

  1. Радосвета Чалъкова – родител на ученик от IIIБ клас
  2. Златина Тодорова – родител на ученик от VВ клас
  3. Диана Колева – родител на ученик от VБ клас