Обществен съвет

%d0%be%d1%81Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата

Заповед на Кмета на Община Бургас за определяне на представители на финансиращия орган в обществените съвети към училищата

Заповед на директора на СУ “Епископ Константин Преславски” – Бургас за свикване на Общо събрание на родителите

Заповеди на директора на СУ “Епископ Константин Преславски” – Бургас за определяне на секретар на Общото събрание на родителите и на брой на членовете на Обществения съвет в училището

Присъствен списък на членовете на Общото събрание на родителите, провело се на 06.10.2016 г.

Протокол от Общото събрание на родителите от 06.10.2016 г. за избор на членове на Обществения съвет – стр.1, стр.2, стр.3

Заповед на директора на СУ “Епископ Константин Преславски” – Бургас за поименен състав на редовните и резервните членове на Обществения съвет към училището

Заповед на директора на СУ “Епископ Константин Преславски” – Бургас за съхраняване на документите на Обществения съвет и за лице, което отговаря за административното и техническото обслужване на Съвета

Заповед на директора на СУ “Епископ Константин Преславски” – Бургас за свикване на учредително събрание на Обществения съвет към училището

Заповед на Кмета на Община Бургас за промяна на представителя на финансиращия орган в Обществения съвет на Средно училище “Епископ Константин Преславски”

Протоколи от заседания на Обществения съвет

Протокол № 1 от 22.11.2016 г. – стр.1, стр.2

Протокол № 2 от 13.01.2017 г. – стр.1

Протокол № 3 от 15.03.2017 г. – стр.1

Протокол № 4 от 21.08.2017 г. – стр.1

СЪСТАВ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ (мандат 06.10.2016 – 05.10.2019 г.)

Редовни членове:

Председател: Таня Златева Колева – родител на ученик в VII “а” клас

Заместник-председател: Ирина Валентинова Шаламанова – Господинова – родител на ученик в II “а” клас

Секретар: Катя Гинчева Тодорова – родител на ученик в ХI “а” клас

Членове:

  1. Владимир Йорданов Танев – родител на ученик в IV “а” клас
  2. Надя Димова Георгиева – родител на ученик в VII “а” клас
  3. Айсел Мустафа Мехмед – родител на ученик в ХII “б” клас
  4. Мария Георгиева – представител на Община Бургас, старши експерт в дирекция “ОДВ”

Резервни членове:

  1. Златина Янчева Тодорова – родител на ученик в IV “в” клас
  2. Николина Димчева Благоева – родител на ученик в VII “б” клас