График на класните работи

СУ “ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ“ – БУРГАС

УЧЕБНА 2019/2020 ГОДИНА

ВТОРИ СРОК

ГРАФИК НА КЛАСНИТЕ РАБОТИ

клас български език и литература английски език руски
език
немски
език
математика
VА 11.V.2020 14.V.2020
Б 11.V.2020 14.V.2020
VВ 12.V.2020 14.V.2020
VГ 12.V.2020 14.V.2020
VIА 12.V.2020 14.V.2020
VIБ 12.V.2020 14.V.2020
VIВ 12.V.2020 14.V.2020
VIГ 13.V.2020 11.V.2020
VIIА 12.V.2020 29.V.2020
VIIБ 12.V.2020 29.V.2020
VIIIА 02.VI.2020 05.VI.2020 14.V.2020
IXА 29.V.2020 01.VI.2020 05.VI.2020 26.V.2020
XА 19.V.2020 03.VI.2020 26.V.2020 28.V.2020
XIА 28.V.2020 03.VI.2020 13.V.2020
XIБ 28.V.2020 02.VI.2020 13.V.2020
XIIА 10.IV.2020 26.III.2020 31.III.2020 02.IV.2020