График на класните работи

СУ  “ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ“ – БУРГАС

УЧЕБНА 2016/2017 ГОДИНА

ВТОРИ СРОК

ГРАФИК НА КЛАСНИТЕ  РАБОТИ

клас БЕЛ Математика Английски език Немски език Руски език
V а 15.05.2017 г. 11.05.2017 г.      
V б 15.05.2017 г. 10.05.2017 г.      
VI а 15.05.2017 г. 12.05.2017 г.      
VII а 10.05.2017 г. 03.05.2017 г.      
VII б 10.05.2017 г. 03.05.2017 г.      
VIII а 30.05.2017 г. 15.05.2017 г.      
VIII б 30.05.2017 г. 17.05.2017 г.      
VIII в 30.05.2017 г. 17.05.2017 г.      
IX а 09.06.2017 г. 06.06.2017 г. 01.06.2017 г.   13.06.2017 г.
X а 10.05.2017 г. 02.06.2017 г. 17.05.2017 г.   13.06.2017 г.
X б 18.05.2017 г. 31.05.2017 г. 05.06.2017 г. 09.06.2017 г.  
XI а 05.06.2017 г. 02.06.2017 г. 17.05.2017 г.   16.06.2017 г.
XI б 05.06.2017 г. 02.06.2017 г. 09.06.2017 г.   13.06.2017 г.
XII а 12.04.2017 г. 06.04.2017 г. 29.03.2017 г. 20.04.2017 г.  
XII б 12.04.2017 г. 04.04.2017 г. 13.04.2017 г.   07.04.2017 г.