Консултации с родители

 

СУ  “ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ“ – БУРГАС 

УЧЕБНА 2018/2019 година

ПЪРВИ СРОК

ГРАФИК ЗА ИНДИВИДУАЛНИ СРЕЩИ С РОДИТЕЛИ

 КЛАС ИМЕ, ФАМИЛИЯ НА

КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ

ДЕН НА СЕДМИЦАТА ЧАС НА ПРОВЕЖДАНЕ ОТ…..ДО…..
Христина Илиева Вторник 12,00 – 12,40
Малина Георгиева Четвъртък 10,30 – 11,10
IIа Мая Скочева-Антонова Петък 08,00 – 08,40
IIб Стефанка Богданова Вторник 08,45 – 09,25
IIIа Росица Казанджиева Петък 11,20 – 12,00
IIIб Снежана Хаджиева Понеделник 10,30 – 11,10
IVа Христина Баджева Сряда 11,20 – 12,00
IVб Веселина Овчарова Сряда 09,30 – 10,10
IVв Николина Желева Сряда 11,20 – 12,00
Недка Градева Вторник 10,30 – 11,10
Катя Иванова Вторник 08,45 – 09,25
Росен Поборников Четвъртък 09,30 – 10,10
VIа Красимира Димитрова Четвъртък 12,10 – 12,50
VIб Красимира Янева Сряда 13,50 – 14,30
VIIа Нели Николова Петък 08,45 – 09,25
VIIб Ирина Ганева Сряда 12,10 – 12,50
VIIIа Яна Гавова Четвъртък 14,30 – 15,10
IXа Константин Пеев Четвъртък 10,30 – 11,10
Донка Куршумова-Казакова Четвъртък 10,30 – 11,10
Пролетина Иванова Четвъртък 08,00 – 08,40
XIа Мария Мъжгълова Четвъртък 10,30 – 11,10
XIIа Емилия Ефтимова Вторник 11,20 – 12,00
XIIб Даниела Костадинова Петък 13,50 – 14,30
СФО Момка Момчева Сряда 14,30 – 15,10