Консултации с родители

СУ  “ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ“ – БУРГАС 

УЧЕБНА 2018/2019 година

ВТОРИ СРОК

ГРАФИК ЗА ИНДИВИДУАЛНИ СРЕЩИ С РОДИТЕЛИ

 

КЛАС

 

ИМЕ, ФАМИЛИЯ НА

КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ

 

ДЕН НА СЕДМИЦАТА

 

ЧАС НА ПРОВЕЖДАНЕ ОТ…..ДО…..

Христина Илиева сряда 13,00 – 13,40
Малина Георгиева вторник 08,45 – 09,25
IIа Мая Скочева-Антонова четвъртък 09,30 – 10,10
IIб Стефанка Богданова вторник 08,45 – 09,25
IIIа Росица Казанджиева вторник 12,10 – 12,50
IIIб Снежана Хаджиева понеделник 08,45 – 09,25
IVа Христина Баджева петък 10,30 – 11,10
IVб Веселина Овчарова сряда 10,30 – 11,10
IVв Николина Желева сряда 10,30 – 11,10
Красимира Димитрова четвъртък 10,30 – 11,10
Катя Иванова четвъртък 11,20 – 12,00
Росен Поборников понеделник 10,30 – 11,10
VIа Нели Николова сряда 09,30 – 10,10
VIб Красимира Янева вторник 13,00 – 13,40
VIIа Недка Градева сряда 09,30 – 10,10
VIIб Ирина Ганева вторник 12,10 – 12,50
VIIIа Тодорка Димова четвъртък 14,30 – 15,10
IXа Константин Пеев сряда 10,30 – 11,10
Донка Куршумова-Казакова петък 10,30 – 11,10
Пролетина Иванова вторник 08,00 – 08,40
XIа Мария Мъжгълова понеделник 12,10 – 12,50
XIIа Емилия Ефтимова сряда 08,45 – 09,25
XIIб Даниела Костадинова понеделник 10,30 – 11,10