Профил на купувача

Предварителни обявления

Обявление за набиране на предложения за доставка на продуктите по Схема „Училищен плод” и Схема „Училищно мляко” №  РД – 10 – 1143 / 01.04.2019 г.

Срок: 08.04.2019 г., 15,30 ч.

Заповед № РД-10-1183/ 11.04.2019 г. за избор на заявител на доставки по Схема “Училищен плод” и Схема “Училищно мляко” за учебните 2019/2020, 2020/2021 и 2021/2022 година.

   

 

Процедури по ЗОП

 

 

     

 

Публични покани

 

 

     

 

Търгове

 

 

     

Вътрешни правила за организация на работата и изпълнение на дейностите по възлагане на обществени поръчки в СОУ “Епископ Константин Преславски” – Бургас