Администрация

Светозар Янев

училищен психолог

– Възпитаник на Софийски университет „Св. Климент Охридски”. Специалист по педагогика и психология на развитието в детска и юношеска възраст. Дипломирал се в Алма Матер с отличен успех и златен медал.

– Специализирал детско-юношеска психология в Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас.

– Работи в СУ „Епископ Константин Преславски” от 1988 г.

– Съосновател и ръководител на Регионалната асоциация на училищните психолози и педагози – Бургас.

– Сертифициран кариерен консултант по международната програма GCDF. Автор и координатор на няколко социалнонасочени проекта с местна значимост.

– Член на Дружеството на психолозите в Република България.

В кабинета на училищния психолог нашите ученици получават:

– диагностика на проблеми в индивидуалното развитие и на училищни затруднения;

– краткосрочно психологическо консултиране;

– консултиране при психотравмени събития;

– консултиране при поведенчески проблеми;

– посредническа дейност при конфликтни ситуации;

– професионално ориентиране и кариерно развитие;

– групова работа по дейности за превенция от насилие и трафик на хора, от наркомании и за здравословен начин на живот;

– групови дейности по програми за антикорупционни стратегии и за реагиране в екстремни ситуации.

 

Румяна Белчева

библиотекар / архивист

– Завършила Държавен библиотекарски институт- специалности Научна информация и Библиотекознание.

– Има дългогодишен опит като библиотекар, владее английски  и ползва руски език.

 

 

Катя Илиева

технически сътрудник

  • завършила Гимназия за чужди езици „Васил Левски” – Бургас, профил “Чуждоезиков с немски и руски език”;        
  • висше образование в Технически университет – Варна, ОКС: Магистър “Инженер – Електроника” и Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас, ОКС: Магистър “Стопанско управление / Бизнес администрация”;
  • притежава Свидетелство за професионална квалификация III степен по професията “Графичен дизайнер”;
  • подпомага органите на управление на учебното заведение.

Габриела Попова

завеждащ административна служба

– Отговаря за правилното водене на личните трудови досиета на персонала, заплатите, стипендиите и други плащания.

– завършила е висше образование по специалностите „Мениджмънт” „Счетоводство и контрол” (ОКС: магистър) в Икономически университет – гр. Варна

 

СтанковаРадостинка Станкова

домакин

– Отговаря за изправността на материално-техническата база и за наличността на зачисления инвентар в училището;

Материално-отговорно лице.

 

Лиляна СтояноваЛиляна Стоянова

медицински специалист

– Отговаря за получаването на навременна първа медицинска помощ от учениците и от работещите в училището;

– Участва в общоучилищни и общокласни прояви за здравословното хранене, за предпазване от половопредавани болести и за развитието на хигиенни навици.