Математика

Нели Николовастарши учител

–          Завършила е Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”, специалност МАТЕМАТИКА;

–          Следдипломна квалификация в Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”, специалност ИНФОРМАТИКА, притежава V ПКС;

–          Преподава на паралелките от прогимназиален етап (5. – 7. клас).

БъчвароваХристина Бъчварова старши учител

–          Завършила е през 1988 г. Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”, специалност МАТЕМАТИКА, притежава V ПКС;

–          Следдипломна квалификация през 2001 г. в Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”, специалност ИНФОРМАТИКА;

–          Преподава в паралелките от гимназиален етап (8. – 12. клас).

Донка Куршумова – Казакова старши учител

  – Завършила Шуменския университет “Епископ Константин Преславски” – специалност Математика;

  – Има значителен педагогически стаж като учител по математика в основни и средни училища;

  – Притежава сертификат за компютърни умения от Българо-германския център в Стара Загора.