Чужди езици

gradeva Недка Градева старши учител –    Завършила Великотърновския университет “Св. Св. Кирил и Методий” – специалност РУСКА ФИЛОЛОГИЯ.
–    Има допълнителна квалификация за преподавател по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК и втора специалност БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ.–    Притежава II ПКС.
Красимира Димитрова Красимира Димитрова старши учител –    Завършила Шуменския университет “Епископ Константин Преславски” през 1984 г.
–    Работи в СУ “Епископ Константин Преславски” – Бургас от 1996 година.–    Специалист по РУСКИ ЕЗИК и АНГЛИЙСКИ ЕЗИК.–    Притежава V ПКС.
Христина Петрова
старши учител –    Завършила ИНПУ “Любен Каравелов” – гр. Кърджали – специалност “Български език и литература и Английски език”
–    Работи в СУ “Епископ Константин Преславски” – Бургас от 2016 година.–    Притежава допълнителна квалификация по базови и специфични компютърни умения по чужди езици.
Яна Гавова учител – завършила Пловдивския университет “Св. Паисий Хилендарски”, специалност Английска филология.

– Притежава дългогодишен опит като преподавател на деца и възрастни.

Гергана Илиева-Гюл учител –          Завършила е през 2008 г.  Софийски университет „Св. Климент Охридски“, специалност Психология и през 2011 г. магистратура по трудова и организационна психология към Университета в Маастрихт, Холандия.

–          През 2011 г. завършила успешно CELTA и получила международна квалификация за преподавател по английски език на Университета Кеймбридж.

–          Понастоящем е и докторант към Университета в Анкара, Турция.

Дора Бойчева учител специалист по немски език;

Магистър – Специалност  „ Икономика и Организация на Туристическия Бизнес“  Университет „Професор  д-р Асен Златаров“  гр. Бургас;

-Бакалавър – Специалност „Хотелиерство и  Ресторантьорство“  ИМТ „Алеко Константинов“ гр.Бургас;

-Придобита  следдипломна квалификация  – ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ   „ Учител по общотехнически, спец. предмети и уч. практика“ –  ТУ – гр. Габрово;

-Професионален  опит: преподавател в  квалификационни  центрове за придобиване   на професионална квалификация на възрастни  за професии по професионално направление „Пътувания, туризъм и свободно време“;

-предприемачески умения в малкия и среден бизнес. 

 –