Български език и литература

Иванова15 Катя Иванова старши учител
 Завършила Великотърновския университет “Св. Св. Кирил и Методий” – специалност БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ, притежава V ПКС;
  Има повече от 20 години педагогически стаж като учител по български език и литература в основни и средни училища;
 Притежава сертификат за компютърни умения, идеен организатор на тържества и прояви в училището.
Мария Мъжгълова старши учител
 Завършила Шуменския университет “Епископ Константин Преславски” – специалност БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И РУСКИ ЕЗИК;
 Притежава II ПКС;
 Участва в проекти, насочени към повишаване на грамотността на учениците.
Пролетина Иванова старши учител
 Завършила Шуменския университет “Епископ Константин Преславски” – специалност БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ и РУСКА ФИЛОЛОГИЯ;
 Притежава IV ПКС;
 Работи по проекти, инициатор на събития и инициативи.
Павлина Маринова старши учител
 Завършила Великотърновския университет “Св. Св. Кирил и Методий” – специалност БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ; 
 Има повече от 15 години педагогически стаж като учител по български език и литература в основни и средни училища;
 Притежава сертификат за компютърни умения, носител е на V ПКС.
Милена Димитрова

 
 учител   Завършила Университет “Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас, специалност Българска филология с професионална квалификация “Филолог и учител по български език и литература”

 Предишен опит – работа с деца.