Български език и литература

Иванова15Катя Иванова старши учител

–         Завършила Великотърновския университет “Св. Св. Кирил и Методий” – специалност БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ;
–          Има повече от 20 години педагогически стаж като учител по български език и литература в основни и средни училища;
–         Притежава сертификат за компютърни умения, идеен организатор на тържества и прояви в училището.
 
 
 

Мария Мъжгълова – старши учител 

–       Завършила Шуменския университет “Епископ Константин Преславски” – специалност БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И РУСКИ ЕЗИК;
–        Притежава II ПКС;
–        Участва в проекти, насочени към повишаване на грамотността на учениците.

 Пролетина Иванова – старши учител

–          Завършила Шуменския университет “Епископ Константин Преславски” – специалност БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ и РУСКА ФИЛОЛОГИЯ;
–          Притежава V ПКС;
–          Работи по проекти, инициатор на събития и инициативи.

 

Фани Пеева – учител

–          Завършила Пловдивския университет “Паисий Хилендарски” – специалност БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ, магистър по ПСИХОЛОГИЯ;
–          Притежава компютърни умения, ползва английски и немски език, има опит в работа с деца в юношеска възраст – в различни класни и извънучилищни форми;
–          Активно участва в граждански инициативи на НПО.