Осми клас

ОЧАКВАЙТЕ СЛЕД МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2018 Г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИЕМА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА.


ТЕ БЯХА В “ПРЕСЛАВСКИ” И УСПЯХА, А ТИ ИСКАШ ЛИ?

 

АКО ЖЕЛАЕТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ

КАЧЕСТВЕНА И ПЪЛНОЦЕННА ПОДГОТОВКА

ПО ПРОГРАМИРАНЕ, МАРКЕТИНГ И ЧУЖДИ ЕЗИЦИ,

ВАШЕТО МЯСТО Е В СУ “ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ” – БУРГАС

“УЧИЛИЩЕ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ”ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС

ЗА

УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

2 паралелки – 52 ученика


1. ПРОФИЛ “СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ НАУКИ” – 26 ученика

(с разширено изучаване на АНГЛИЙСКИ ЕЗИК)

Профилиращи предмети:

ИНФОРМАТИКА

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

В ПЕРИОДА НА ОБУЧЕНИЕ  ЩЕ  ИЗУЧАВАТЕ:

* БАЗА ОТ ДАННИ

* УЕБ ДИЗАЙН

* КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА


НОВО – професионална паралелка!!!

2. СПЕЦИАЛНОСТ “ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ”, ПРОФЕСИЯ “ОРГАНИЗАТОР ИНТЕРНЕТ ПРИЛОЖЕНИЯ” – 26 ученика

(с разширено изучаване на АНГЛИЙСКИ ЕЗИК)

Професионална подготовка по:

• Планиране ресурсите на предприятието (ERP);
• Управление на взаимодействието с клиенти (CRM);
• Управление на логистичните вериги за доставки (SCM);
• Интелектуално осигуряване на бизнеса (BI).

В ПЕРИОДА НА ОБУЧЕНИЕ  ЩЕ  ИЗУЧАВАТЕ:

* ИКОНОМИЧЕСКА ИНФОРМАТИКА

* ИНТЕРНЕТ И УЕБ ТЕХНОЛОГИИ

* КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА И ПРЕЗЕНТАЦИЯ


и още…

много възможности за включване в извънкласни дейности:                                                  

 • ФУТБОЛ ИЛИ БАСКЕТБОЛ – за момчетата;
 • ВОЛЕЙБОЛ или МАЖОРЕТЕН СЪСТАВ –  за момичетата;
 • ЛИТЕРАТУРЕН КЛУБ;
 • КЛУБ ПО ФОТОГРАФИЯ;                                                           
 • ТЕАТРАЛЕН СЪСТАВ;                                                          
 • КЛУБ ПО ЕКОЛОГИЯ;
 • ШКОЛА ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО;
 • секции по ПЛУВАНЕ и ТЕНИС НА МАСА.

  ТЕЛЕФОН ЗА КОНТАКТИ: 056 86 09 05

    График за дейностите по приемането на ученици в държавни и общински училища за учебната 2017 – 2018 г.

  Вид дейност

  Срок

  1

  Подаване на заявление за полагане на изпити за проверка на способностите.

  05.05 – 10.05.2017 г. вкл.

  2

  Обявяване на списъци с разпределението на учениците по училища и зали за полагане на изпити за проверка на способностите. Писмено уведомяване на учениците относно допускането им за полагане на изпити за проверка на способностите.

  до 12.05.2017 г. вкл.

  3

  Провеждане на тестове по:

  • Български език и литература
  • Математика

  19.05.2017 г.

  22.05.2017 г.

  4

  Обявяване на резултатите от тестовете.

  до 05.06.2017 г. вкл.

  5

  Провеждане на изпити за проверка на способностите по:

  • Изобразително изкуство
  • Музика
  • Спорт

   

  02.06.2017 г.
  05.06.2017 г.
  31.05-01.06.2017 г. вкл.

  6

  Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите.

  до 09.06.2017 г. вкл.

  7

  Получаване на служебна бележка с оценките от приемните изпити.

  12.06 -13.07.2017 г. вкл.

  8

  Подаване на документи за участие в приема на ученици по НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование Писмено уведомяване на учениците за допускането им до участие в приема.

  16.06 – 22.06.2017 г. вкл.

  9

  Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране.

  до 27.06.2017 г. вкл.

  10

  Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране.

  28.06 – 30.06.2017 г. вкл.

  11

  Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране.

  до 04.07.2017 г. вкл.

  12

  Записване на приетите ученици на втори етап на класиране.

  05.07 – 07.07.2017 г. вкл.

  13

  Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране.

  10.07.2017 г.

  14

  Подаване на документи за участие в трети етап на класиране.

  11.07 – 13.07.2017 г. вкл.

  15

  Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране.

  до 17.07.2017 г. вкл.

  16

  Записване на приетите ученици на трети етап на класиране.

  18.07 – 19.07.2017 г. вкл.

  17

  Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране.

  21.07.2017 г. вкл.

  18

  Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване.

  определя се от директора на училището до 04.09.2017 г. вкл.

  19

  Утвърждаване на осъществения държавен план-прием.

  до 14.09.2017 г. вкл.