Пети клас


ПРИЕМ ‘2020   –   V клас
учебна 2020/2021 година

Уважаеми родители и ученици,

      Във връзка с невъзможността да приемаме документи за записване на ученици в V клас за учебната 2020/2021 година на 17.06.2020 г., поради провеждане на НВО по математика за седмокласниците, Ви уведомяваме, че крайният срок за прием на документи е удължен с един ден – до 08.07.2020 г. – 13,00 ч. Срокът за обявяване на списъците с разпределението на учениците по паралелки остава същия – 08.07.2020 г. – след 17,00 ч.


Уважаеми родители на четвъртокласници!      

      На 19.02.2020 г. от 18.00 ч. в зала № 46 “Григорий Цамблак” (IV етаж) ще се проведе информативна родителска среща, на която ще имате възможност да се запознаете с училището и възможностите, които предлага, както и с бъдещи учители на Вашите деца.

       През последните учебни години сме базово училище на Университета “Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас при подготовката и обучението на бъдещи учители по български език и литература, природни и обществени науки и участваме пълноценно в реализирането на национални (“Музеите като образователна среда”, “Подобряване на условията за експериментална работа по природни науки”, “Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование”) и международни проекти (“Еtwinning”).

     Училището е на едносменен режим на учебните занятия. Учениците от V до VII клас започват учебни занятия в 08,00 ч. и приключват в 13,40 ч. След времето, което е определено за обяд, училището осигурява за децата, между 14,30 ч. и 19,00 ч., при желание на родителите, работа в група за целодневна организация на учебен процес (занималня), в която учениците под ръководството на учители-специалисти подготвят уроците и домашните си работи, като с приоритет са тези по български език и литература,  математика и чужди езици. Осигурено е и време за организиран отдих и спорт.

      В училището има изградена система за видеонаблюдение, както и охрана, която се грижи за сигурността на децата ви.

        При нужда нашите ученици могат да разчитат на специализирана медицинска помощ, логопедична и психологическа подкрепа, както и ресурсно подпомагане от квалифициран педагогически персонал.

      Училището предлага на своите ученици павилион и стол за училищно хранене, басейн (работещ през отоплителния сезон), два физкултурни салона, актова зала, богата спортна база и училищен център за изкуства и иновации.


Брой паралелки за прием на ученици в V клас: 4

Брой на ученици, които ще бъдат приети в V клас: 104


V А клас – 26 ученици

паралелка с АНГЛИЙСКИ и РУСКИ ЕЗИК

ФУЧ: Български език и литература

КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ: СИЙКА СЛАВОВА


V Б клас – 26 ученици

паралелка с АНГЛИЙСКИ и РУСКИ ЕЗИК

ФУЧ: Математика

КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ: СТАНИМИРА КОСТАДИНОВА


V В клас – 26 ученици

паралелка с НЕМСКИ и АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

ФУЧ: Български език и литература

КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ: ХРИСТИНА ПЕТРОВА


V Г клас – 26 ученици

паралелка с НЕМСКИ и АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

ФУЧ: Математика

КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ: ДОРА БОЙЧЕВА


        При подаване на заявленията за прием в училището, родителите на ученици в рамките на занимания по интереси, ще могат да заявят желание, за включване на децата им най-разнообразни извънкласни дейности, вкл. и в областта на математиката, на дигиталните науки и на приложните изкуства.

КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В V КЛАС

ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

В СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ“ – БУРГАС

(ИЗМЕНЕНИ НА 02.04.2020 г.)

 • Адресна регистрация в района на училището: ж.к. Славейков, ж.к. Изгрев – 30 т., ж.к. Зорница, кв. Лозово – 20 т., кв. Сарафово, кв. Банево, кв. Ветрен, кв. Долно Езерово – 10 т., друг район на Община Бургас – 5 т.
 • Дете сирак или полусирак – 5 т.
 • Дете с трайни увреждания – 5 т.
 • Дете, чиито братя и сестри са ученици в училището към 15.09.2020 г. – 10 т.
 • Дете, което се обучавало в Средно училище “Епископ Константин Преславски” – Бургас в IV клас – 50 т.
 • Оценка по български език и литература от удостоверението за начален етап – максимален брой 50 т.
 • Оценка по математика от удостоверението за начален етап – максимален брой 50 т.
 • Общо – максимален брой 200 точки.

ВАЖНО!!! При разпределението ще спазваме следните две правила:

– Учениците се разпределят, така че в една паралелка съотношението между момичета и момчета да е не по-голямо от 2:1 в полза на единия или другия пол;

– Равномерно разпределение в отделните паралелки на учениците със СОП и/или двигателни увреждания (ако има такива), като се започне от паралелката с най-малък брой ученици.

Скала за приравняване на оценките

от удостоверението в начален етап в точки:

  • Отличен 6 – 50 т.
  • Много добър 5 – 39 т.
  • Добър 4 – 26 т.
  • Среден 3 – 15 т.

!!! ВАЖНО! Поради обявеното извънредно положение се отменят състезанията по математика и по български език и литература за учениците от IV клас. Във връзка с това изменяме критериите за прием. Променя се и броят на паралелките – 4 и на местата, обявени за прием – 104. Близнаци се приемат над максималнодопустимия брой на ученици в паралелка (като разпределението е в зависимост на бала на близнака с повече получени точки по критериите за прием).

  Ред за записване в V клас за учебната 2020/2021 година

     Подаване на документи за прием от 16.06. до 08.07.2020 г. (13,00 ч.).

     Необходими документи за записване:

     Документи се подават в сградата на училището – фоайе на първия етаж (главен вход) – всеки работен ден от 08,00 ч. до 18,00 ч.

ВАЖНО!!! Документи за записване на ученици в V клас в училището, може да се подават и по електронен път в сроковете, посочени по-горе на е-mail: priem_5klas@abv.bg, като в срок до 08.07.2020 г. – 13,00 ч. се представя в канцеларията на училището оригинала на удостоверението за завършен начален етап.

     Обявяване списъците на приетите ученици и разпределението им по паралелки (на сайта на училището и на информационното табло на I етаж) – 08.07.2020 г. след 17,00 ч.

Книги за летен прочит на учениците в V клас през учебната 2020/21 година.

Декларация за липса на достъп до Интернет.


Училищни състезания за ученици в IV клас (отменени):

Математика:

 • Математическо състезание „Нови таланти – ЗИМА“ – 24.03.2020 г. – 13,30 ч. (отменено)
 • Математическо състезание „Нови таланти – ПРОЛЕТ“ – 23.04.2020 г. – 13,30 ч. (отменено)

Български език и литература:

  • Състезание по български език и литература „Млади творци – ЗИМА“ 17.03.2020 г. – 13,30 ч. (отменено)
  • Състезание по български език и литература „Млади творци – ПРОЛЕТ“ 29.04.2020 г. – 13,30 ч. (отменено)

       Участието в състезанията ще бъде без такса правоучастие.

       Максималният сбор от всяко едно от състезанията е 100 т.

РЕГЛАМЕНТ

НА МАТЕМАТИЧЕСКИТЕ СЪСТЕЗАНИЯ ЗА УЧЕНИЦИ ОТ IV КЛАС

УЧЕБНА 2019/2020 ГОДИНА (отменени)

            Състезанията по математика “Нови таланти – ЗИМА“ и „Нови таланти – ПРОЛЕТ“ се провеждат в една възрастова група – за ученици от IV клас.

        Провеждат се съответно през месеците март и април 2020 г.

      Състезанията се организират в сътрудничество на учителите в начален етап и по математика в прогимназиален етап в Средно училище „Епископ Константин Преславски“ – Бургас.

       При разработването на задачите за състезанието не се включват учителите на ученици, които през настоящата учебна година се обучават в IV клас.

       Постигнатите резултати са част от крайния бал за прием в V „г“ клас през учебната 2020/2021 година – паралелка с допълнителна подготовка по математика.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ ЗА СЪСТЕЗАНИЯТА:

Време за решаване на задачите – 75 минути.

Състезателната тема включва 15 задачи.

За пълен и верен отговор се получават максимум:

 • По 5 точки на въпроси от 1 до 5;
 • По 7 точки на въпроси от 6 до 10;
 • По 8 точки на въпроси от 11 до 15.

За непосочен отговор се дават 0 точки, а нечетлив отговор ще се приема за грешен.

На състезанията не се допуска използването на калкулатори.

Задачите, включени в състезанието обхващат следния учебен материал:

 1. Събиране и изваждане на многоцифрени числа;
 2. Ред на действия в числови изрази;
 3. Геометрични задачи;
 4. Преброяване на цифри в редица от числа;
 5. Съставни текстови задачи;
 6. Логически задачи.

       Резултатите ще бъдат обявени на сайта на училището в срок от 7 работни дни след датата на провеждане на съответното състезание.

      Задачите на съответното състезание ще се включва материал, който е бил изучаван от учениците по математика /общообразователна подготовка/ към момента на провеждането му.

РЕГЛАМЕНТ

НА СЪСТЕЗАНИЯТА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

ЗА УЧЕНИЦИ ОТ IV КЛАС

УЧЕБНА 2019/2020 ГОДИНА (отменени)

        Състезанията по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК „Млади творци – ЗИМА“  и „Млади творци – ПРОЛЕТ“ се провеждат в една възрастова група – за ученици от IV клас.

        Провеждат се съответно през месеците март и април 2020 г.

      Състезанията се организират в сътрудничество между учителите в начален етап и учителите по български език и литература в прогимназиален етап в Средно училище „Епископ Константин Преславски“ – Бургас.

       При разработването на задачите за състезанието не се включват учителите на ученици, които през настоящата учебна година се обучават в IV клас.

       Постигнатите резултати са част от крайния бал за прием в V „ д“ клас през учебната 2020/2021 година – паралелка с допълнителна подготовка по български език и литература.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ ЗА СЪСТЕЗАНИЯТА:

Време за решаване на задачите – 75 минути.

Състезателната тема включва 15 задачи.

За пълен и верен отговор се получават максимум:

 • 24 точки на въпрос 1;
 • По 2 точки на въпроси от 2 до 4;
 • По 4 точки на въпроси от 5 до 10;
 • 6 точки на въпрос 11;
 • По 8 точки на въпроси от 12 до 14;
 • 15 точки на въпрос 16.

За непосочен отговор се дават 0 точки, а нечетлив отговор ще се приема за грешен.

Задачите, включени в състезанието обхващат следния учебен материал:

 1. Антоними, синоними, сродни думи;
 2. Видове изречения по цел на изказване;
 3. Главни части на изречението – подлог и сказуемо;
 4. Членуване на думите;
 5. Просто и сложно изречение;
 6. Четене с разбиране; редактиране на текст.

       Резултатите ще бъдат обявени на сайта на училището в срок от 7 работни дни след датата на провеждане на съответното състезание.

      Задачите на съответното състезание ще  включват материал, който е бил изучаван от учениците по български език и литература /общообразователна подготовка/ към момента на провеждането му.