Пети клас


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИЕМ ‘2018 – V клас:


Уважаеми родители на четвъртокласници!      

      През учебната 2018/2019 година ще приемем ученици в 3 (три) паралелки, всяка от които с по 26 ученици или общо 78 ученици със следния училищен учебен план за прогимназиален етап:

 1. Български език и литература – общ брой часове: 608 в “Преславски” срещу 520 в типовия учебен план на МОН;
 2. Математика – общ брой часове: 538 в “Преславски” срещу 416 в типовия учебен план на МОН;
 3. Чужди езици (руски и английски) – общ брой часове: 656 в “Преславски” срещу 346 в типовия учебен план на МОН.

     Училището е на едносменен режим на учебните занятия. През учебната 2018/2019 година учениците от V до VII клас ще започват учебни занятия в 08,00 ч. и ще приключват в 13,40 ч. След времето, което е определено за обяд, училището ще осигури от 14,40 ч. до 18,40 ч., при желание на родителите, група за целодневна организация на учебен процес (занималня), в която учениците под ръководството на учител да подготвят уроците и домашните си работи.

     През учебната 2018/2019 година, предлагаме на вашите деца следните извънкласни дейности, които ще се провеждат един или два пъти седмично след учебни занятия:

 • Секция “Футбол” (момчета) – ръководител: Димитър Цветанов
 • Секция “Баскетбол” (момчета и момичета) – ръководител: Константин Пеев
 • Секция “Плуване” – ръководител: Красимира Янева
 • Клуб “Компютърно моделиране” – ръководител: Величка Пръвчева
 • Вокална група – ръководител: Росен Поборников
 • Школа по изобразителни изкуства – ръководител: Елена Тодорова

      В училището има изградена система за видеонаблюдение, както и денонощна охрана, която се грижи за сигурността на децата ви. При нужда нашите ученици могат да разчитат на специализирана медицинска помощ, логопедична и психологическа подкрепа, както и ресурсно осигуряване от квалифициран педагогически персонал.


КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В V КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА В СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ“ – БУРГАС

(при повече постъпили заявления от обявените свободни места):

 • Адресна регистрация в района на училището: ж.к. Славейков, ж.к. Изгрев – 6 т., ж.к. Зорница, кв. Лозово – 4 т., кв. Сарафово, кв. Банево, кв. Ветрен, кв. Долно Езерово – 2 т., друг район на Община Бургас – 1 т.
 • Дете сирак или полусирак – 5 т.
 • Дете с трайни увреждания – 5 т.
 • Дете, чиито братя и сестри са ученици в училището към 15.09.2018 г. – 5 т.
 • Дете, което се обучавало в училището в IV клас – 5 т.
 • Удвоената оценка по български език и литература от удостоверението за начален етап – 12 т.
 • Удвоената оценка по чужд език от удостоверението за начален етап – 12 т.
 • Общо – максимален брой 50 точки.

      Учениците се разпределят в отделните класове по желание и по бал.


      Ред за записване в V-ти клас за учебната 2018/2019 година:

     Подаване на документи за прием от 01.06. до 29.06.2018 г. 

     Необходими документи за записване:

     Документи се подават в кабинет № 8 – I етаж (учебната стая на IV б клас) всеки работен ден от 8,00 ч. до 18,00 ч.

     Обявяване списъците на приетите ученици и разпределението им по паралелки (на сайта на училището и на информационното табло на I етаж) – 02.07.2018 г. в 17,00 ч.

     Информационни родителски срещи за прием в V клас ще се проведат на 12.02. и на 18.04.2018 г. от 17,30 ч. в зала № 46 “Григорий Цамблак” (IV етаж) на СУ “Епископ Константин Преславски”.


КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА V-ти КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА:

http://preslavski.eu/wp-content/uploads/2012/11/gradeva.jpg http://preslavski.eu/wp-content/uploads/2012/11/yvanova15.jpg https://preslavski.eu/wp-content/uploads/2012/11/pobornikov.jpg
НЕДКА ГРАДЕВА

СТАРШИ УЧИТЕЛ

ПО РУСКИ ЕЗИК

КАТЯ ИВАНОВА

СТАРШИ УЧИТЕЛ

ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И Л-РА

РОСЕН ПОБОРНИКОВ

СТАРШИ УЧИТЕЛ

ПО МУЗИКА

класен ръководител
V А клас
класен ръководител
V Б клас
класен ръководител
V В клас