Пети клас


ПРИЕМ ‘2020   –   V клас
учебна 2020/2021 година


Уважаеми родители на четвъртокласници!      

      На 19.02.2020 г. от 18.00 ч. в зала № 46 “Григорий Цамблак” (IV етаж) ще се проведе информативна родителска среща, на която ще имате възможност да се запознаете с училището и възможностите, които предлага, както и с бъдещи учители на Вашите деца.

       През последните учебни години сме базово училище на Университета “Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас при подготовката и обучението на бъдещи учители по български език и литература, природни и обществени науки и участваме пълноценно в реализирането на национални (“Музеите като образователна среда”, “Подобряване на условията за експериментална работа по природни науки”, “Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование”) и международни проекти (“Еtwinning”).

     Училището е на едносменен режим на учебните занятия. Учениците от V до VII клас започват учебни занятия в 08,00 ч. и приключват в 13,40 ч. След времето, което е определено за обяд, училището осигурява за децата, между 14,30 ч. и 19,00 ч., при желание на родителите, група/и за целодневна организация на учебен процес (занималня/и), в която/които учениците под ръководството на учител да подготвят уроците и домашните си работи.

      В училището е изградена система за видеонаблюдение, както и денонощна охрана, която се грижи за сигурността на децата ви.

        При нужда нашите ученици могат да разчитат на специализирана медицинска помощ, логопедична и психологическа подкрепа, както и ресурсно осигуряване от квалифициран педагогически персонал.

      Училището предлага на своите ученици павилион и стол за училищно хранене, басейн (който работи през отоплителния сезон), два физкултурни салона и актова зала за развитие на спортните, артистичните и музикалните заложби на децата.


Брой паралелки за прием на ученици в V клас: 5

Брой на ученици, които ще бъдат приети в V клас: 130


V А клас – 26 ученици

паралелка с АНГЛИЙСКИ и РУСКИ ЕЗИК

ФУЧ: Български език и литература и Изобразително изкуство

КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ: ЕЛЕНА ТОДОРОВА


V Б – 26 ученици

паралелка с АНГЛИЙСКИ и РУСКИ ЕЗИК

ФУЧ: Математика и Информационни технологии

КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ: СТАНИМИРА КОСТАДИНОВА


V В – 26 ученици

паралелка с АНГЛИЙСКИ и НЕМСКИ ЕЗИК

ФУЧ: Математика и Информационни технологии

КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ: ХРИСТИНА ПЕТРОВА


V Г – 26 ученици

паралелка с НЕМСКИ и АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

ФУЧ и Занимания по интереси: МАТЕМАТИКА

КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ: ДОРА БОЙЧЕВА


V Д – 26 ученици

паралелка с РУСКИ и АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

ФУЧ и Занимания по интереси: БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ: СВЕТЛИН СТОЯНОВ


КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В V КЛАС

ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

В СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ“ – БУРГАС

за VА, VБ, VВ клас:

 • Адресна регистрация в района на училището: ж.к. Славейков, ж.к. Изгрев – 30 т., ж.к. Зорница, кв. Лозово – 20 т., кв. Сарафово, кв. Банево, кв. Ветрен, кв. Долно Езерово – 10 т., друг район на Община Бургас – 5 т.
 • Дете сирак или полусирак – 5 т.
 • Дете с трайни увреждания – 5 т.
 • Дете, чиито братя и сестри са ученици в училището към 15.09.2020 г. – 10 т.
 • Дете, което се обучавало в Средно училище “Епискип Константин Преславски” – Бургас в IV клас – 50 т.
 • Брой точки от Националното външно оценяване по български език и литература от удостоверението за начален етап – максимален брой 100 т.
 • Брой точки от Националното външно оценяване по математика от удостоверението за начален етап – максимален брой 100 т.
 • Оценка по български език и литература от удостоверението за начален етап – масимален брой 50 т.
 • Оценка по математика от удостоверението за начален етап – максимален брой 50 т.
 • Общо – максимален брой 300 точки.

за VГ клас:

 • Брой точки от Националното външно оценяване по математика от удостоверението за начален етап – максимален брой 100 т.
 • Брой точки от училищното състезание по математика “Нови таланти – ЗИМА” – максимален брой 100 т.
 • Брой точки от училищното състезание по математика “Нови таланти – ПРОЛЕТ” – максимален брой 100 т.
 • Общо – максимален брой 300 точки.

за VД клас:

 • Брой точки от Националното външно оценяване по български език и литература от удостоверението за начален етап – максимален брой 100 т.
 • Брой точки от училищното състезание по български език и литература “Млади творци – ЗИМА” – максимален брой 100 т.
 • Брой точки от училищното състезание по български език и литература “Млади творци – ПРОЛЕТ” – максимален брой 100 т.
 • Общо – максимален брой 300 точки.

    Учениците в V “Г” и V “Д” клас ще бъдат разпределени въз основа на бал, 2/3 от който се формира от участието им в състезания по математика/ български език и литература, организирани от училището за ученици, обучаващи се в IV клас през учебната 2019/2020 година.

Математика:

 • Математическо състезание „Нови таланти – ЗИМА“ – 10.03.2020 г. – 13 ч.
 • Математическо състезание „Нови таланти – ПРОЛЕТ“ – 23.04.2020 г. – 13 ч.

Български език и литература:

 • Състезание по български език и литература „Млади творци – ЗИМА“ – 17.03.2020 г. – 13 ч.
 • Състезание по български език и литература „Млади творци – ПРОЛЕТ“ – 29.04.2020 г. – 13 ч.

       Участието в състезанията ще бъде без такса правоучастие.

       Максималният сбор от всяко едно от състезанията е 100 т.

РЕГЛАМЕНТ

НА МАТЕМАТИЧЕСКИТЕ СЪСТЕЗАНИЯ ЗА УЧЕНИЦИ ОТ IV КЛАС

УЧЕБНА 2019/2020 ГОДИНА

            Състезанията по математика “Нови таланти – ЗИМА“ и „Нови таланти – ПРОЛЕТ“ се провеждат в една възрастова група – за ученици от IV клас.

        Провеждат се съответно през месеците март и април 2020 г.

      Състезанията се организират в сътрудничество на учителите в начален етап и по математика в прогимназиален етап в Средно училище „Епископ Константин Преславски“ – Бургас.

       При разработването на задачите за състезанието не се включват учителите на ученици, които през настоящата учебна година се обучават в IV клас.

       Постигнатите резултати са част от крайния бал за прием в V „г“ клас през учебната 2020/2021 година – паралелка с допълнителна подготовка по математика.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ ЗА СЪСТЕЗАНИЯТА:

Време за решаване на задачите – 75 минути.

Състезателната тема включва 15 задачи.

За пълен и верен отговор се получават максимум:

 • По 5 точки на въпроси от 1 до 5;
 • По 7 точки на въпроси от 6 до 10;
 • По 8 точки на въпроси от 11 до 15.

За непосочен отговор се дават 0 точки, а нечетлив отговор ще се приема за грешен.

На състезанията не се допуска използването на калкулатори.

Задачите, включени в състезанието обхващат следния учебен материал:

 1. Събиране и изваждане на многоцифрени числа;
 2. Ред на действия в числови изрази;
 3. Геометрични задачи;
 4. Преброяване на цифри в редица от числа;
 5. Съставни текстови задачи;
 6. Логически задачи.

       Резултатите ще бъдат обявени на сайта на училището в срок от 7 работни дни след датата на провеждане на съответното състезание.

      Задачите на съответното състезание ще се включва материал, който е бил изучаван от учениците по математика /общообразователна подготовка/ към момента на провеждането му.

ПРЕДСТОИ! Публикуване на регламент на състезанията по български език и литература в IV клас.

ВАЖНО!!! Учениците се разпределят в отделните класове по желание и по бал.


      Ред за записване в V клас за учебната 2020/2021 година

     Подаване на документи за прием от 16.06. до 30.06.2020 г.

     Необходими документи за записване:

  • Заявление до директора на училището за приемане в V клас.
  • Декларация за ползване на лични данни.
 • Удостоверение за раждане – оригинал и копие.
 • Удостоверение за завършен начален етап на основното образование.
 • Лична карта на родител/настойник.
 • Пълномощно и/или съдебно решение за присъдени родителски права (ако е съотносимо).
 • Лична амбулаторна карта на ученика.

     Документи се подават в стая № 24II етаж (канцелария на техническия сътрудник) всеки работен ден от 08,00 ч. до 16,30 ч.

     Обявяване списъците на приетите ученици и разпределението им по паралелки (на сайта на училището и на информационното табло на I етаж) – 06.07.2020 г. след 13,00 ч.