Пети клас

 


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИЕМ 2017 – V клас:


Уважаеми родители на четвъртокласници!

        В края на месец май ви предстои да изберете училище, което да даде знания и умения, необходими на вашите деца през ХХI век.

      Такова образование ви предлага СУ “Епископ Константин Преславски” – училище с дългогодишна история и традиции, осигуряващо качество при преподаването по информационни технологии в модерни компютърни кабинети с безжичен оптичен Интернет, успешна подготовка по български език и литература и по математика, развиване на умения, свързани с личностните интереси на учениците в областта на чуждоезиковото обучение и спорта.

За учебната 2017/2018 година обявяваме прием в 4 (четири) паралелки по 26 ученици – общо 104 ученици:

 1. Паралелка с разширена подготовка по математика (чужд език – английски).
 2. Паралелка с разширена подготовка по български език и литература и английски език или Паралелка с разширена подготовка по английски език и немски език.
 3. Паралелка с разширена подготовка по английски език и руски език.
 4. Паралелка с разширена спортна подготовка (чужд език – английски).

     Всички паралелки са с допълнителна подготовка в V – VII клас по информационни технологии.

КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В V КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА В СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ“ – БУРГАС, в случай че постъпилите заявления са повече от свободните места:

 1. За прием в паралелката с разширена подготовка по математика – брой точки:
 • Резултатите от проведените в СУ „Епископ Константин Преславски“ – Бургас състезания по математика за ученици в IV клас през учебната 2016/2017 година – „Аква Калиде“, „Света Анастасия“ и „Константин Преславски“. Максималният брой точки от всяко едно от трите състезания е 60 т., общо 180 точки;
 • Полученият резултат от Националното външно оценяване по математика в IV клас – максимален брой – 20 точки.
 • Общо – максимален брой 200 точки.
 1. За прием в паралелките с разширена подготовка по английски език и български език и литература или немски или руски език – брой точки:
 • Адресна регистрация в района на училището: ж.к. Славейков, ж.к. Изгрев – 6 т., ж.к. Зорница, кв. Лозово – 4 т., кв. Сарафово, кв. Банево, кв. Ветрен, кв. Долно Езерово – 2 т., друг район на Община Бургас – 1 т.
 • Дете сирак или полусирак – 5 т.
 • Дете с трайни увреждания – 5 т.
 • Дете, чиито братя и сестри са ученици в училището към 15.09.2017 г. – 5 т.
 • Дете, което се обучавало в училището в IV клас – 5 т.
 • Удвоената оценка по български език и литература от удостоверението за начален етап – 12 т.
 • Удвоената оценка по чужд език от удостоверението за начален етап – 12 т.
 • Общо – максимален брой 50 точки.
 1. За прием в паралелката с разширена спортна подготовка – брой точки:
 • Адресна регистрация в района на училището: ж.к. Славейков, ж.к. Изгрев – 6 т., ж.к. Зорница, кв. Лозово – 4 т., кв. Сарафово, кв. Банево, кв. Ветрен, кв. Долно Езерово – 2 т., друг район на Община Бургас – 1 т.
 • Дете сирак или полусирак – 5 т.
 • Дете с трайни увреждания – 5 т.
 • Дете, чиито братя и сестри са ученици в училището към 15.09.2017 г. – 5 т.
 • Дете, което се обучавало в училището в IV клас – 5 т.
 • Удвоената оценка по български език и литература от удостоверението за начален етап – 12 т.
 • Удвоената оценка по физическо възпитание и спорт от удостоверението за начален етап – 12 т.
 • Общо – максимален брой 50 точки.

      Учениците се разпределят в отделните класове по желание и по бал.

Училището осигурява в противоположната на учебните занятия смяна, при желание на родителите и сформиране на група, целодневна организация на учебен процес – занималня (полуинтернатна група), в която учениците под ръководството на педагогически специалист да подготвят уроците и домашните си работи.

      Ред за записване в V-ти клас за учебната 2017/2018 година:

     Подаване на документи за прием от 31.05. до 05.07.2017 г. 

     Необходими документи за записване:

 • Заявление до директора на училището за приемане в V клас
 • Удостоверение за раждане – оригинал и копие
 • Удостоверение за завършен начален етап на основното образование
 • Лична карта на родител/настойник
 • Пълномощно и/или съдебно решение за присъдени родителски права.
 • Лична амбулаторна карта на детето/ученика.

     Документи се подават в ст.12 – I етаж (Кабинета по религия) всеки работен ден от 8 до 18 ч.

     Обявяване списъците на приетите ученици и разпределението им по паралелки (на сайта на училището и на информационното табло на I етаж) – 06.07.2017 г. – 17 ч.

     Информационни родителски срещи за прием в 5. клас ще се проведат на 29.03. и на 10.05.2017 г. от 18 ч. в учителската стая на СУ “Епископ Константин Преславски”.


КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА 5. КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА:

http://preslavski.eu/wp-content/uploads/2012/11/krasymyra-dymytrova.jpg

КРАСИМИРА ДИМИТРОВА

V а клас – паралелка с разширена подготовка по математика

http://preslavski.eu/wp-content/uploads/2012/11/kremena-ruseva15.jpg

КРЕМЕНА РУСЕВА

V б клас – паралелка с разширена подготовка по английски език и немски език

https://preslavski.eu/wp-content/uploads/2012/11/proletina-ivanova.jpg

ПРОЛЕТИНА ИВАНОВА

V в клас – паралелка с разширена подготовка по английски език и руски език

http://preslavski.eu/wp-content/uploads/2012/11/krasimira-yaneva.jpg

КРАСИМИРА ЯНЕВА

V г клас – паралелка с разширена спортна подготовка или на паралелка с разширена подготовка по български език и литература и английски език