Пети клас


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИЕМ ‘2018 – V клас:


Уважаеми родители на четвъртокласници!      

За учебната 2018/2019 година обявяваме прием в 3 (три) паралелки по 26 ученици – общо 78 ученици:

 1. 0 или 1 Паралелка с разширена подготовка по математика (чужд език – английски) и допълнителна подготовка по информационни технологии.
 2. 2 или 3 Паралелки с разширена подготовка по чужди езици (английски/ руски или немски) и по български език и литература и допълнителна подготовка по математика.

КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В V КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА В СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ“ – БУРГАС, в случай че постъпилите заявления са повече от свободните места:

 1. За прием в паралелката с разширена подготовка по математика и допълнителна подготовка по информационни технологии – брой точки:
 • Резултатите от проведените в СУ „Епископ Константин Преславски“ – Бургас състезания по математика за ученици в IV клас през учебната 2017/2018 година – „Аква Калиде“, „Света Анастасия“ и „Константин Преславски“. Максималният брой точки от всяко едно от трите състезания е 15 т., общо 45 точки;
 • Полученият резултат в точки от Националното външно оценяване по математика в IV клас, разделен на 4 (или полученият резултат в %, разделен на 20) – максимален брой – 5 точки.
 • Общо – максимален брой 50 точки.

     График на математическите състезания за ученици в IV клас през учебната 2017/2018 година, организирани от училището без такса за правоучастие, както следва:

 1. Есенен математически турнир „Аква Калиде“ – на 15.11.2017 г. –  начален час: 14,00 ч.
 2. Зимно математическо състезание „Света Анастасия“ – на 13.02.2018 г. – начален час: 14,00 ч.
 3. Пролетен математически приз „Константин Преславски” – на 19.04.2018 г. – начален час: 14,00 ч.
 1. За прием в паралелките с разширена подготовка по чужди езици и по български език и литература и допълнителна подготовка по математика – брой точки:
 • Адресна регистрация в района на училището: ж.к. Славейков, ж.к. Изгрев – 6 т., ж.к. Зорница, кв. Лозово – 4 т., кв. Сарафово, кв. Банево, кв. Ветрен, кв. Долно Езерово – 2 т., друг район на Община Бургас – 1 т.
 • Дете сирак или полусирак – 5 т.
 • Дете с трайни увреждания – 5 т.
 • Дете, чиито братя и сестри са ученици в училището към 15.09.2018 г. – 5 т.
 • Дете, което се обучавало в училището в IV клас – 5 т.
 • Удвоената оценка по български език и литература от удостоверението за начален етап – 12 т.
 • Удвоената оценка по чужд език от удостоверението за начален етап – 12 т.
 • Общо – максимален брой 50 точки.

      Учениците се разпределят в отделните класове по желание и по бал.

    Училището осигурява след приключването на учебните занятия, при желание на родителите и сформиране на група от минимум 16 ученици, целодневна организация на учебен процес – занималня (полуинтернатна група), в която учениците под ръководството на учител да подготвят уроците и домашните си работи.

      Ред за записване в V-ти клас за учебната 2018/2019 година:

     Подаване на документи за прием от 01.06. до 29.06.2018 г. 

     Необходими документи за записване:

 • Заявление до директора на училището за приемане в V клас.
 • Удостоверение за раждане – оригинал и копие.
 • Удостоверение за завършен начален етап на основното образование.
 • Лична карта на родител/настойник.
 • Пълномощно и/или съдебно решение за присъдени родителски права (ако е съотносимо).
 • Лична амбулаторна карта на ученика.

     Документи се подават в кабинет № 8 – I етаж (учебната стая на IV б клас) всеки работен ден от 8,00 ч. до 18,00 ч.

     Обявяване списъците на приетите ученици и разпределението им по паралелки (на сайта на училището и на информационното табло на I етаж) – 02.07.2018 г. след 13,30 ч.

     Информационни родителски срещи за прием в 5. клас ще се проведат на 12.02. и на 18.04.2018 г. от 17,30 ч. в зала № 46 “Григорий Цамблак” (IV етаж) на СУ “Епископ Константин Преславски”.


КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА V-ти КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА:

ОЧАКВАЙТЕ СКОРО!!!