Първи клас

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИЕМ ‘2018 – I клас:

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ!

      Имаме удоволствието да ви представим информация за прием на ученици, които ще постъпят в I-ви клас през учебна 2018/2019 година:

     На 24.01.2018 г. и на 28.02.2018 г. от 17.30 ч. в зала № 46 “Григорий Цамблак” (IV етаж) ще проведем предварителни родителски срещи, на които ще имате възможност да се запознаете с училището и възможностите, които предлага, както и с бъдещи учители на Вашите деца. През учебната 2017/2018 година училището ни е базово за Университета “Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас при подготовката на начални учители и участва пълноценно в реализирането на национални и международни проекти.


     СУ “Епископ Константин Преславски” – Бургас предлага целодневно обучение – от 8.00 до 17.30 ч. – по паралелки и без сборни групи.


      УЧИЛИЩЕН ПЛАН-ПРИЕМ – 66 УЧЕНИЦИ В 3 (ТРИ) ПАРАЛЕЛКИ, КАКТО СЛЕДВА:

 • I “А” КЛАС – ПАРАЛЕЛКА С РАЗШИРЕНА ПОДГОТОВКА ПО МАТЕМАТИКА И АНГЛИЙСКИ ЕЗИК22 ученици;
 • I “Б” КЛАС – ПАРАЛЕЛКА С РАЗШИРЕНА ПОДГОТОВКА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА И АНГЛИЙСКИ ЕЗИК22 ученици;
 • I “В” КЛАС – ПАРАЛЕЛКА С РАЗШИРЕНА ПОДГОТОВКА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА И МАТЕМАТИКА22 ученици.

     При заявено желание има възможност за допълнително обучение по компютърно моделиране или изобразително изкуство, както и по вид спорт – плуване или футбол.


НАШИЯТ ЕКИП:

Класни ръководители на бъдещите първи класове – учебна 2018/2019 година:      

I А клас:

http://preslavski.eu/wp-content/uploads/2012/11/ilieva.jpg

Христина Илиева – главен учител

–        Завършила Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” – специалност НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА.

–        Притежава II ПКС.

–        Има следдипломна квалификация по БДП и информационни технологии.

 

I Б клас:

Митошка Симеонова – старши учител

–          Завършила Великотърновски университет “Св. Св. кирил и Методий” – специалност НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА.

–          Притежава IV ПКС.

–          Има следдипломна квалификация по БДП и изобразително изкуство.

 

I В клас:

Малина Георгиева – старши учител

–          Завършила Бургаски свободен университет – специалност ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА.

–          Притежава I ПКС.

–          Има следдипломна квалификация по БДП.

 

 


 

Ние Ви предлагаме:

 • ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ,
 • РАБОТА ПО ПРОЕКТИ,
 • ИГРОТЕКА,
 • АКТОВА ЗАЛА,
 • ПЛУВЕН БАСЕЙН,
 • ДВА ФИЗКУЛТУРНИ САЛОНА,
 • ФУТБОЛНО ИГРИЩЕ С ИЗКУСТВЕНА ТРЕВА…

И още….Martin 1 myasto karate

 • ВИДЕОНАБЮДЕНИЕ И ДЕНОНОЩНА БЕЗПЛАТНА ОХРАНА;
 • МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ.от 08.00 до 16.30 ЧАСА;
 • УЧИЛИЩЕН ПСИХОЛОГ, ЛОГОПЕДИЧЕН И РЕСУРСЕН КАБИНЕТ;
 • КЛУБ ПО РЕЛИГИЯ – ИЗТОЧНО ПРАВОСЛАВИЕ;
 • БЕЗПЛАТНА ЗАКУСКА, ПЛОД, МЛЯКО (09:00 – 10,00 ЧАСА);
 • СТОЛОВО ХРАНЕНЕ (12,00 – 13,30 ЧАСА);
 • ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ДЕЦА С РУСКИ ПРОИЗХОД ДА ИЗУЧАВАТ ФАКУЛТАТИВНО РУСКИ ЕЗИК КАТО МАЙЧИН (при формиране на група от 13 деца).


Хранене на учениците:

    На учениците се осигурява целодневната организация на обучение – сутрин са учебните занятия (08,00 – 12,00), а следобед – занималня /група за ЦДО/ (13,00 – 17,30).

            Обедно хранене на учениците в целодневно обучение: Учениците, които посещават занималня /група за ЦДО/ имат възможност да се хранят в училище. Храненето се извършва под контрола на учителите в групата за ЦДО. Заплащането на храната става седмично – в началото на седмицата.


Ред за приема на ученици в ПЪРВИ КЛАС в СУ „Епископ Константин Преславски” – Бургас за учебната 2018/2019 година:

       Общи условия: Съгласно нормативната уредба в България в първи клас постъпват деца, които навършват 7 години в съответната календарна година. Деца, навършили 6 години, могат да постъпят в първи клас по преценка на родителите или настойниците им, ако физическото и умственото им развитие позволява това, след подаване на декларация и решаването на тест за училищна готовност.

       Приемът за I-ви клас (подаването на заявления и класирането) за учебната 2018/2019 година за всички училища на територията на Община Бургас ще се осъществява в сроковете определени от Община Бургас чрез съществуващата обща електронна система на адрес www.uburgas.org, а записването ще става в училището, в което е класирано детето. Повече информация за приема в СУ “Епископ Константин Преславски” – Бургас може да получите всеки работен ден от 08,00 до 12,30 ч. при г-жа Христина Илиева – главен учител в начален етап (стая № 7 – I етаж).


     Необходими документи при записване:

   заявление за прием на ученик в първи клас (по образец на училището);

   ♦ регистрационна форма за записване (по образец на училището);

  акт (удостоверение) за раждане – копие (оригиналът се носи за справка);

  ♦ копие на личната карта на родител/ настойник на детето (оригиналът се носи за справка);

   ♦ удостоверение за завършена подготвителна група / подготвителен клас (ако детето е посещавало такава);

   лична амбулаторна карта.

   документи, доказващи предимство при класирането (ако такова е декларирано).

         Забележка: В случай, че детето не е посещавало подготвителна група, родителите декларират това обстоятелство.


Критерии за приемане на ученици в  I  клас за учебната 2017/2018 година (очаквайте скоро за учебната 2018/2019 година):

Класирането при прием на деца в І клас в учебните заведения на територията на Община Бургас се осъществява на база точкова система.

Ползването на предимства, заявени при подаване на регистрация, се доказват в момента на записване на детето в учебното заведение.

На място трябва да се представят всички необходими документи, доказващи съответните предимства.

Основни критерии:

* Дете сирак / полусирак  – 5т.

* Дете с трайни увреждания над 50% – 5 т.

* Деца, които имат братя и/или сестри, обучаващи се в същото учебно заведение, към 15.09.2017 г. – 3 т.

Критерии на база избор на учебно заведение:

Адресна регистрация в района на учебното заведение (район “Освобождение”):

* 2 т. с постоянен адрес по лична карта;

* 1 т. с удостоверение за временна адресна регистрация;

* 1 желание: 5 т.

* 2 желание: 4 т

* 3 желание: 3 т.

* 4 желание: 2 т.

* 5 желание: 1 т.

Сумата от точки от всички основни критерии се използва като база за изчисление на пълния брой точки за всяко избрано учебно заведение.

Към тази база се добавят точки за всяко едно от избраните учебни заведения.

     Критериите не се прилагат когато броят на постъпилите заявления за прием не надвишава броят на обявените места.