Първи клас

Информация за родители, чиито деца ще постъпят в I-ви клас през учебната 2019/2020 година


     На 12.02.2019 г. и на 19.03.2019 г. от 18.00 ч. в зала № 46 “Григорий Цамблак” (IV етаж) ще се проведат информативни родителски срещи, на които ще имате възможност да се запознаете с училището и възможностите, които предлага, както и с бъдещи учители на Вашите деца.

       През настоящата учебна година сме базово училище на Университета “Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас при подготовката и обучението на бъдещи начални учители и участваме пълноценно в реализирането на национални и международни проекти.

      Учениците ни в начален етап имат възможност да се обучават по интегрирани учебни предмети (напр. “Музикален английски език”, “Природата и цветовете”), съгласно училищния учебен план  на “Преславски” като иновативно училище (получен статут от МОН през 2018 г.).


      Средно училище “Епископ Константин Преславски” – Бургас предлага на Вашите деца целодневна организация на учебния ден – от 8.00 до 17.30 ч. – по паралелки и без сборни групи.


      УЧИЛИЩЕН ПЛАН-ПРИЕМ

72 УЧЕНИЦИ В 3 (ТРИ) ПАРАЛЕЛКИ:

  • I “А” КЛАС (езиково-хуманитарна) /с разширена подготовка по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК и допълнителна по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА/ 24 ученици (В I а КЛАС учебните часове по математика ще се възложат на г-жа Николина Желева);
  • I “Б” КЛАС (езиково-математическа) /с разширена подготовка по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК и допълнителна по МАТЕМАТИКА/ – 24 ученици (В I б КЛАС учебните часове по английски език ще се възложат на г-жа Христина Баджева);
  • I “В” КЛАС (хуманитарно-математическа) /с разширена подготовка по МАТЕМАТИКА и допълнителна по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА/24 ученици. (В I в КЛАС учебните часове по български език и литература ще се възложат на г-жа Веселина Овчарова, а по математика – на г-жа Христина Илиева).

     При заявено желание осигуряваме на Вашите деца допълнително обучение по компютърно моделиране или изобразително изкуство, както и по вид спорт – плуване или футбол.


НАШИЯТ ЕКИП

Класни ръководители на бъдещите първи класове – учебна 2019/2020 година     

I А клас

http://preslavski.eu/wp-content/uploads/2012/11/hrystyna-badzheva.jpg

ХРИСТИНА БАДЖЕВА – старши учител

–  Университет “Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас – специалност НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА С АНГЛИЙСКИ ЕЗИК;

–  V ПКС;

–  Следдипломна квалификация по БДП и информационни технологии.

I Б клас

http://preslavski.eu/wp-content/uploads/2012/11/nykolyna-zheleva.jpgНИКОЛИНА ЖЕЛЕВА – старши учител

–  Пловдивски университет “Св. Паисий Хилендарски” – специалност НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА със специализация Физическо възпитание и спорт;

–  II ПКС;

–  Следдипломна квалификация по БДП и информационни технологии.

I В клас

МИРОСЛАВ МИТРЕВ – учител

–  Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” – специалност ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА.

–   Сертификат за компютърни умения.

IV ПКС.


Ние Ви предлагаме:

 • ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ,
 • РАБОТА ПО ПРОЕКТИ,
 • ИГРОТЕКА,
 • АКТОВА ЗАЛА,
 • ПЛУВЕН БАСЕЙН,
 • ДВА ФИЗКУЛТУРНИ САЛОНА,
 • ФУТБОЛНО ИГРИЩЕ С ИЗКУСТВЕНА ТРЕВА…

И още….

  • ВИДЕОНАБЮДЕНИЕ И ДЕНОНОЩНА БЕЗПЛАТНА ОХРАНА;
  • МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ от 08.00 до 16.30 ч.;
  • УЧИЛИЩЕН ПСИХОЛОГ, ЛОГОПЕДИЧЕН И РЕСУРСНИ КАБИНЕТИ;
  • КЛУБ ПО РЕЛИГИЯ – ИЗТОЧНО ПРАВОСЛАВИЕ;
  • БЕЗПЛАТНА ЗАКУСКА (сутрин), ПЛОД, МЛЯКО (08,30 – 10,30 ч.);
  • СТОЛОВО ОБЕДНО ХРАНЕНЕ (12,00 – 14,00 ч.).Заплащането на обедното хранене тава чрез електронната платформа e-stol.com.;
 • ВЪЗМОЖНОСТ ДА СЕ ИЗУЧАВА ФАКУЛТАТИВНО РУСКИ или НЕМСКИ ЕЗИК.


Ред за приема на ученици в ПЪРВИ КЛАС в СУ „Епископ Константин Преславски” – Бургас за учебната 2018/2019 година:

       Общи условия: Съгласно нормативната уредба в България в първи клас постъпват деца, които навършват 7 години в съответната календарна година. Деца, навършили 6 години, могат да постъпят в първи клас по преценка на родителите или настойниците им, ако физическото и умственото им развитие позволява това, след подаване на декларация и решаването на тест за училищна готовност.

       Приемът за I-ви клас (подаването на заявления и класирането) за учебната 2018/2019 година за всички училища на територията на Община Бургас ще се осъществява в сроковете определени от Община Бургас чрез съществуващата обща електронна система на адрес www.uburgas.org, а записването ще става в училището, в което е класирано детето. Повече информация за приема в СУ “Епископ Константин Преславски” – Бургас може да получите всеки работен ден от 08,00 до 12,30 ч. при г-жа Христина Илиева – главен учител в начален етап (стая № 7 – I етаж).


     Необходими документи при записване:

  ♦ заявление за прием на ученик в първи клас (по образец на училището);

   ♦ регистрационна форма за записване (по образец на училището);

  ♦ акт (удостоверение) за раждане – копие (оригиналът се носи за справка);

  ♦ копие на личната карта на родител/ настойник на детето (оригиналът се носи за справка);

   ♦ удостоверение за завършена подготвителна група / подготвителен клас (ако детето е посещавало такава);

  ♦ лична амбулаторна карта.

  ♦ документи, доказващи предимство при класирането (ако такова е декларирано).

         Забележка: В случай, че детето не е посещавало подготвителна група, родителите декларират това обстоятелство.


ПРАВИЛА

ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦА В ПЪРВИ КЛАС В УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

       Приемът на деца в І клас в учебни заведения на територията на Община Бургас се осъществява в съответствие с разпоредбите на Закон за предучилищното и училищното образование, Наредба № 10 от 01.09.2016 г. и измененията на Наредба № 10 за организация на дейностите в училищното образование на министъра на образованието и науката и Наредба № 7 от 29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена.

І. Организация на приема в учебните заведения.

1. Прием на деца в І клас се извършва по електронен път или с регистриране в електронната система в едно от желаните от родителите учебни заведения.

2. Заявления за постъпване в учебните заведения се подават от 13.05.2019 г. до 23.05.2019 г.

3. Обявяването на резултатите с приетите деца от първо класиране се извършва на 03.06.2019 г. на електронната страница за прием и на видно място в съответното учебно заведение.

4.Родителите на приетите деца писмено декларират желанието си детето им да бъде записано от 05.06.2019 г. до 11.06.2019 г. на място в съответното учебно заведение, където са приети.

5. Свободните места след първо класиране се обявяват на 13.06.2019 г.

6. Родителите на неприетите деца могат да променят реда на желанията си при второ класиране в срок от 14.06.2019 г. до 20.06.2019 г. чрез електронната система за записване или като подадат Заявление по образец в учебното заведение. Тези родители, които не са подали заявление за прием в учебно заведение, могат да го направят през този период.

7. Обявяването на резултатите с приетите деца от второ класиране се извършва на 26.06.2019 г., като записването на приетите деца се извършва от 27.06.2019 г. до 03.07.2019 г.

8. Обявяването на останалите свободни места след второ класиране се извършва на 08.07.2019 г.

9. Критерии за класиране:

      Класирането при прием на деца в І клас в учебни заведения се осъществява на база точкова система.

       Ползването на предимства, заявени при подаване на регистрация, се доказват в момента на записване на детето в учебното заведение. На място трябва да се представят всички необходими документи (оригинали), доказващи съответните предимства, в противен случай детето няма да бъде записано в учебното заведение. Родителите на децата, на които е отказан прием, са длъжни в периода, определен за корекции, да актуализират точните обстоятелства. Ако не го направят, промяната ще бъде извършена по служебен ред, за да може детето да участва на второ класиране.

      Заявеният в Регистрационния талон от родителите адрес на местоживеене на детето се проверява по служебен ред. Ако декларираният в Регистрационния талон адрес не съвпада с адреса, подаден от ГРАО, детето не се записва. Родителите са длъжни в периода, определен за корекции, да актуализират адреса. Ако не го направят, адресът ще бъде променен по служебен ред, за да може детето да участва на второ класиране с правилния адрес.

Основни критерии:

Точки:
Група 1: Дете с постоянен (или настоящ) адрес, което живее над 3 г. на посочен адрес в съответния прилежащ район към училището, считано към датата на подаване на заявлението за прием 300 т.
Група 2: Дете с постоянен (или настоящ) адрес, което живее между 1 и 3 г. на посочен адрес в съответния прилежащ район към училището, считано към датата на подаване на заявлението за прием 200 т.
Група 3: Дете с постоянен (или настоящ) адрес, което живее под 1 г. на посочен адрес в съответния прилежащ район към училището, считано към датата на подаване на заявлението за прием 100 т.
Група 4: Дете с постоянен (или настоящ) адрес, който е извън съответния прилежащ район към училището, считано към датата на подаване на заявлението за прием

1 т.

       Допълнения към основните критерии:

      1) Деца, чиито брат или сестра до 12-годишна възраст (към датата на подаване на заявлението) са ученици в избраното училище, се разпределят в Група 1, независимо от постоянния/настоящия им адрес.

     2) Осиновени деца или деца от приемни семейства могат да бъдат разпределени в една от групите както по постоянен/настоящ адрес на детето, така и на осиновителя или приемния родител (което е по-благоприятно). За всички останали деца се използва само адреса на детето.

Допълнителни критерии: Точки:
1.  Дете, завършило подготвителна група в избраното училище 18 т.
2.   Дете с трайни увреждания над 50% 16 т.
3.   Дете с един или двама починали родители 14 т.
4.  Дете, чиито брат или сестра над 12-годишна възраст (към датата на подаване на заявлението) са ученици в избраното  училище 12 т.
5. Дете от многодетно семейство (с три или повече деца) 10 т.
6. Дете със СОП 1 т.
7. Дете-близнак 1 т.

     Критерии на база избор на училище:

– за първо желано училище – 8 точки;

– за второ желано училище – 7 точки;

– за трето желано училище – 6 точки;

– за четвърто желано училище – 6 точки;

– за пето желано училище – 6 точки.

       Сумата на точки от всички критерии се използва за база за изчисление на пълния брой точки за всяко избрано училище. Ако след прилагане на критерии за класиране броят на децата, получили равен брой точки, надвишава броя на местата в съответното училище, децата се класират по реда на регистрация в електронната система.


КРИТЕРИИ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАПИСАНИТЕ УЧЕНИЦИ В СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ” – БУРГАС СЛЕД ПЪРВО И ВТОРО КЛАСИРАНЕ ПО ПАРАЛЕЛКИ, КЛАСИРАНИ ОТ ЕЛЕКТРОННАТА СИСТЕМА ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС ЗА ОБЩИНА БУРГАС

 1. Учениците се разпределят, така че в една паралелка съотношението между момичета и момчета да е не по-голямо от 2:1 в полза на единия или другия пол.
 2. Равномерно разпределение в отделните паралелки на учениците със СОП и/или двигателни увреждания, като се започне от паралелката с най-малък брой ученици.
 3. Минимален брой на учениците в паралелка не по-малък от 16 и не по-голям от 24, с изключение на приетите и записани близнаци, при които едното дете може да бъде прието над максималния брой ученици за съответната паралелка.
 4. При разпределението на учениците по паралелки се използва следната методика, която включва сборът от:
  • Полученият брой точки при кандидатстване, съобразно критериите за прием на ученици в I клас за учебната 2019/2020 година за Община Бургас;
  • Първите 24 ученици по входящ номер, подали заявление за записване в училището, с посочено първо желание дадена паралелка (при подадени 25 и повече заявления за първо желание за определена паралелка) – 100 т.;
  • При подадени заявления за 5 и повече ученици, които са се обучавали в една и съща подготвителна група в детската градина, желаещи да бъдат заедно в една паралелка – 50 т.