Първи клас

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИЕМ 2017 – I клас:

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ!

Имаме удоволствието да ви представим информация за прием на ученици, които ще постъпят в първи клас през учебна 2017/2018 година.

На 15.02.2017 г. и на 30.03.2017 г. от 18 ч. в учителската стая ще проведем предварителни родителски срещи, на които ще имате възможност да се запознаете с училището и възможностите, които предлага, както и с бъдещи учители на Вашите деца. 


СУ “Епископ Константин Преславски” – Бургас предлага целодневно обучение – от 8.00 до 17.30 ч. – по паралелки и без сборни групи при наличие на оптимален брой ученици (20) от един клас за запълване на групата.


УЧИЛИЩЕН ПЛАН-ПРИЕМ – 88 УЧЕНИЦИ В 4 (ЧЕТИРИ) ПАРАЛЕЛКИ С ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДГОТОВКА ПО КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ, КАКТО СЛЕДВА:

 • I “А” КЛАС – ЕЗИКОВА ПАРАЛЕЛКА С РАННО ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ ПО НЕМСКИ И АНГЛИЙСКИ ЕЗИК или БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА И АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – 22 ученика;
 • I “Б” КЛАС – МАТЕМАТИЧЕСКА ПАРАЛЕЛКА С МАТЕМАТИКА И АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – 22 ученика;
 • I “В” КЛАС – ХУДОЖЕСТВЕНА ПАРАЛЕЛКА С ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО И АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – 22 ученика;
 • I “Г” КЛАС – СПОРТНА ПАРАЛЕЛКА с подкрепата на ДФК “Звездичка”, СКА “Акроджъмп”, КХГ “Черноморец” и ПК “Метропол” – 22 ученика.

      Всички ученици ще имат възможност при заявено желание за допълнително обучение по английски език и хореография в първи клас.


НАШИЯТ ЕКИП:

Класни ръководители на бъдещите първи класове:

http://preslavski.eu/wp-content/uploads/2012/11/bohdanova.png

Стефка Богданова

–          Завършила Шуменски университет “Епископ Константин Преславски” – специалност НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА.

–          Притежава III ПКС.

–          Има следдипломна квалификация по БДП и информационни технологии.

 

 

http://preslavski.eu/wp-content/uploads/2012/11/bozhydarka-kojcheva.jpg

Божидара Койчева 

–          Завършила Университет “Проф. Асен Златаров” – Бургас – специалност ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА.

–          Има повече от 25 г. педагогически стаж

–          Има следдипломна квалификация по информационни технологии

 

 

http://preslavski.eu/wp-content/uploads/2012/11/skocheva.jpg

Мая Скочева-Антонова

– Завършила е Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” – специалност ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА.

– Има квалификация БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ от ПУ, притежава сертификат за компютърни умения

– Работи в училището от 2015 г.

 

 


Преподаватели по предметите от разширената подготовка:

Немски език (за езиковата паралелка):

http://preslavski.eu/wp-content/uploads/2012/11/mylka-chelebyeva.jpgМилка Челебиева

–     Завършила специалност “ПРИЛОЖНА ЛИНГВИСТИКА” в Бургаския свободен университет през 2001 г.

–    Притежава V ПКС.

–    Специалист по НЕМСКИ ЕЗИК и АНГЛИЙСКИ ЕЗИК.

 

 

Математика (за математическата паралелка):

http://preslavski.eu/wp-content/uploads/2012/11/ilieva.jpg

Христина Илиева

–        Завършила Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” – специалност НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА.

–        Притежава II ПКС.

–        Има следдипломна квалификация по БДП и информационни технологии.

 

Изобразително изкуство (за художествената паралелка):

http://preslavski.eu/wp-content/uploads/2012/11/todorova1.jpg

Елена Тодорова

–          Завършила  Великотърновския университет “Св.Св. Кирил и Методий”;

–          Специалист по педагогика на изобразителното изкуство, живопис и естетика;

–         Притежава V ПКС.

 

 

Физическо възпитание и спорт (футбол – за спортната паралелка):

Димитър Цветанов

–         Завършил Национална спортна академия – профил “Футбол”;

–         Работи в ДФК “Звездичка” като треньор по футбол;

–         Води представителните футболни отбори на училището.


 

Ние Ви предлагаме:

 • ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ,
 • РАБОТА ПО ПРОЕКТИ,
 • ИГРОТЕКА,
 • АКТОВА ЗАЛА,
 • ПЛУВЕН БАСЕЙН,
 • ДВА ФИЗКУЛТУРНИ САЛОНА,
 • ФУТБОЛНО ИГРИЩЕ С ИЗКУСТВЕНА ТРЕВА…

И още….Martin 1 myasto karate

 • ВИДЕОНАБЮДЕНИЕ И ДЕНОНОЩНА БЕЗПЛАТНА ОХРАНА;
 • МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ.от 08.00 до 16.30 ЧАСА;
 • ЛОГОПЕДИЧЕН КАБИНЕТ;
 • КЛУБ ПО РЕЛИГИЯ – ИЗТОЧНО ПРАВОСЛАВИЕ;
 • БЕЗПЛАТНА ЗАКУСКА (09:00 – 10,00 ЧАСА);
 • ДОПЪЛНИТЕЛНО ПЛОД ИЛИ МЛЯКО (СЛЕДОБЕД);;
 • СТОЛОВО ХРАНЕНЕ (12,30 – 14,00 ЧАСА);
 • ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ДЕЦА С РУСКИ ПРОИЗХОД ДА ИЗУЧАВАТ ФАКУЛТАТИВНО РУСКИ ЕЗИК КАТО МАЙЧИН (при наличие на група от 15 деца).

 


Хранене на учениците:

Закуска:
            На б
езплатна закуска по програма на Министерството на образованието и науката имат право учениците от І до ІV клас – всеки ден от седмицата. Храненето се осъществява по график в училищния стол.

            Във вторник и четвъртък по Програма “Училищен плод” учениците от І до ІV клас ще получават и плодове – банани, портокали, мандарини, моркови, сливи, круши, ябълки и други сезонни плодове, а в понеделник, сряда и петък по Програмата “Училищно мляко” – прясно или кисело мляко, сирене или кашкавал.

    На учениците се осигурява целодневната организация на обучение – сутрин са учебните занятия (08,20 – 12,30), а следобед – занималня /ПИГ/ (13,30 – 17,30).

            Обедно хранене на учениците в целодневно обучение: Учениците, които посещават занималня /ПИГ/ имат възможност да се хранят в училище. Храненето се извършва под контрола на възпитателите. Заплащането на храната става седмично – в началото на седмицата. Класните ръководители се задължават да подадат информация за отсъстващите за занималнята ученици на заместник-директора по учебната дейност.


Ред за приема на ученици в ПЪРВИ КЛАС в СУ „Епископ Константин Преславски” – Бургас за учебната 2017/2018 година:

       Общи условия: Съгласно нормативната уредба в България в първи клас постъпват деца, които навършват 7 години в съответната календарна година. Деца, навършили 6 години, могат да постъпят в първи клас по преценка на родителите или настойниците им, ако физическото и умственото им развитие позволява това, след подаване на декларация и решаването на тест за училищна готовност.

       Приемът за I-ви клас (подаването на заявления и класирането) за учебната 2017/2018 година за всички училища на територията на Община Бургас ще се осъществява в сроковете определени от Община Бургас чрез съществуващата обща електронна система на адрес www.uburgas.org, а записването ще става в училището, в което е класирано детето. Повече информация за приема в СУ “Епископ Константин Преславски” – Бургас може да получите всеки работен ден от 08,00 до 12,30 ч. при г-жа Христина Илиева – главен учител в начален етап (ст.7 – I етаж).


     Необходими документи при записване:

   заявление за прием на ученик в първи клас (по образец на училището);

   ♦ регистрационна форма за записване (по образец на училището);

  акт (удостоверение) за раждане – копие (оригиналът се носи за справка);

  ♦ копие на личната карта на родител/ настойник на детето (оригиналът се носи за справка);

   ♦ удостоверение за завършена подготвителна група / подготвителен клас (ако детето е посещавало такава);

   лична амбулаторна карта.

   документи, доказващи предимство при класирането (ако такова е декларирано).

         Забележка: В случай, че детето не е посещавало подготвителна група, родителите декларират това обстоятелство.


Критерии за приемане на ученици в  I  клас за учебната 2017/2018 година

Класирането при прием на деца в І клас в учебните заведения на територията на Община Бургас се осъществява на база точкова система.

Ползването на предимства, заявени при подаване на регистрация, се доказват в момента на записване на детето в учебното заведение.

На място трябва да се представят всички необходими документи, доказващи съответните предимства.

Основни критерии:

* Дете сирак / полусирак  – 5т.

* Дете с трайни увреждания над 50% – 5 т.

* Деца, които имат братя и/или сестри, обучаващи се в същото учебно заведение, към 15.09.2017 г. – 3 т.

Критерии на база избор на учебно заведение:

Адресна регистрация в района на учебното заведение (район “Освобождение”):

* 2 т. с постоянен адрес по лична карта;

* 1 т. с удостоверение за временна адресна регистрация;

* 1 желание: 5 т.

* 2 желание: 4 т

* 3 желание: 3 т.

* 4 желание: 2 т.

* 5 желание: 1 т.

Сумата от точки от всички основни критерии се използва като база за изчисление на пълния брой точки за всяко избрано учебно заведение.

Към тази база се добавят точки за всяко едно от избраните учебни заведения.

     Критериите не се прилагат когато броят на постъпилите заявления за прием не надвишава броят на обявените места.