Първи клас

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИЕМ ‘2019 – I клас:

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ!

      Имаме удоволствието да ви представим информация за прием на ученици, които ще постъпят в I-ви клас през учебна 2019/2020 година:

     На 23.01.2019 г. и на 19.03.2019 г. от 17.30 ч. в зала № 46 “Григорий Цамблак” (IV етаж) ще проведем предварителни родителски срещи, на които ще имате възможност да се запознаете с училището и възможностите, които предлага, както и с бъдещи учители на Вашите деца. През учебната 2018/2019 година училището ни е базово за Университета “Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас при подготовката на начални учители и участва пълноценно в реализирането на национални и международни проекти. Учениците в начален етап се обучават по иновативни учебни програми и планове, одобрени с даването на “Преслваски” на статут на иновативно училище от МОН.


     СУ “Епископ Константин Преславски” – Бургас предлага целодневно обучение – от 8.00 до 17.30 ч. – по паралелки и без сборни групи.


      УЧИЛИЩЕН ПЛАН-ПРИЕМ – 88 УЧЕНИЦИ В 4 (ЧЕТИРИ) ПАРАЛЕЛКИ, КАКТО СЛЕДВА:

 • I “А” КЛАС – с разширена подготовка по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА и допълнителна – по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – 22 ученици;
 • I “Б” КЛАС – с разширена подготовка по МАТЕМАТИКА и допълнителна – по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – 22 ученици;
 • I “В” КЛАС – с разширена подготовка по ХОРЕОГРАФИЯ И допълнителна – по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – 22 ученици;
 • I “Г” КЛАС – с разширена подготовка по ПЛУВАНЕ и допълнителна – по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – 22 ученици.

     При заявено желание има възможност за допълнително обучение по компютърно моделиране или изобразително изкуство, както и по вид спорт – плуване или футбол.


НАШИЯТ ЕКИП:

Класни ръководители на бъдещите първи класове – учебна 2019/2020 година:      

I А клас:

http://preslavski.eu/wp-content/uploads/2012/11/hrystyna-badzheva.jpg

Христина Баджева – старши учител

–       Завършила Университет “Проф. Асен Златаров” – Бургас – специалност НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА С АНГЛИЙСКИ ЕЗИК.

–       Притежава V ПКС.

–       Има следдипломна квалификация по БДП и информационни технологии.

 

I Б клас:

http://preslavski.eu/wp-content/uploads/2012/11/nykolyna-zheleva.jpgНиколина Желева – старши учител

–       Завършила Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” – специалност НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА със специализация Физическо възпитание и спорт.

–       Притежава II ПКС.

–       Има следдипломна квалификация по БДП и информационни технологии.

 

I В клас:

Митошка Симеонова – старши учител

–          Завършила Великотърновски университет “Св. Св. кирил и Методий” – специалност НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА.

–          Притежава IV ПКС.

–          Има следдипломна квалификация по БДП и изобразително изкуство.

 


 

Ние Ви предлагаме:

 • ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ,
 • РАБОТА ПО ПРОЕКТИ,
 • ИГРОТЕКА,
 • АКТОВА ЗАЛА,
 • ПЛУВЕН БАСЕЙН,
 • ДВА ФИЗКУЛТУРНИ САЛОНА,
 • ФУТБОЛНО ИГРИЩЕ С ИЗКУСТВЕНА ТРЕВА…

И още….Martin 1 myasto karate

 • ВИДЕОНАБЮДЕНИЕ И ДЕНОНОЩНА БЕЗПЛАТНА ОХРАНА;
 • МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ.от 08.00 до 16.30 ЧАСА;
 • УЧИЛИЩЕН ПСИХОЛОГ, ЛОГОПЕДИЧЕН И РЕСУРСЕН КАБИНЕТ;
 • КЛУБ ПО РЕЛИГИЯ – ИЗТОЧНО ПРАВОСЛАВИЕ;
 • БЕЗПЛАТНА ЗАКУСКА, ПЛОД, МЛЯКО (09:00 – 10,00 ЧАСА);
 • СТОЛОВО ХРАНЕНЕ (12,00 – 13,30 ЧАСА);
 • ВЪЗМОЖНОСТ ДА СЕ ИЗУЧАВА ФАКУЛТАТИВНО РУСКИ ЕЗИК ОЩЕ ОТ ПЪРВИ КЛАС (при формиране на група от поне 13 деца).


Хранене на учениците:

    На учениците се осигурява целодневната организация на обучение – сутрин са учебните занятия (08,00 – 12,00), а следобед – занималня /група за ЦОУД/ (13,00 – 17,30).

            Обедно хранене на учениците в целодневно обучение: Учениците, които посещават занималня /група за ЦОУД/ имат възможност да се хранят в училище. Храненето се извършва под контрола на учителите в групата за ЦУОД. Заплащането на храната за обяд става чрез електронната платформа e-stol.com.


ПРЕДСТОИ ОБНОВЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА!

Ред за приема на ученици в ПЪРВИ КЛАС в СУ „Епископ Константин Преславски” – Бургас за учебната 2018/2019 година:

       Общи условия: Съгласно нормативната уредба в България в първи клас постъпват деца, които навършват 7 години в съответната календарна година. Деца, навършили 6 години, могат да постъпят в първи клас по преценка на родителите или настойниците им, ако физическото и умственото им развитие позволява това, след подаване на декларация и решаването на тест за училищна готовност.

       Приемът за I-ви клас (подаването на заявления и класирането) за учебната 2018/2019 година за всички училища на територията на Община Бургас ще се осъществява в сроковете определени от Община Бургас чрез съществуващата обща електронна система на адрес www.uburgas.org, а записването ще става в училището, в което е класирано детето. Повече информация за приема в СУ “Епископ Константин Преславски” – Бургас може да получите всеки работен ден от 08,00 до 12,30 ч. при г-жа Христина Илиева – главен учител в начален етап (стая № 7 – I етаж).


     Необходими документи при записване:

   заявление за прием на ученик в първи клас (по образец на училището);

   ♦ регистрационна форма за записване (по образец на училището);

  акт (удостоверение) за раждане – копие (оригиналът се носи за справка);

  ♦ копие на личната карта на родител/ настойник на детето (оригиналът се носи за справка);

   ♦ удостоверение за завършена подготвителна група / подготвителен клас (ако детето е посещавало такава);

   лична амбулаторна карта.

   документи, доказващи предимство при класирането (ако такова е декларирано).

         Забележка: В случай, че детето не е посещавало подготвителна група, родителите декларират това обстоятелство.


ПРАВИЛА

ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦА В ПЪРВИ КЛАС В УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

 

        Приемът на деца в І клас в учебни заведения на територията на Община Бургас се осъществява в съответствие с разпоредбите на Закон за предучилищното и училищното образование, Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование на министъра на образованието и науката и Наредба № 7 от 29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена.

І. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРИЕМА В УЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ

1. Прием на деца в І клас се извършва по електронен път или с регистриране в електронната система в едно от желаните от родителите учебни заведения.

2. Заявления за постъпване в учебните заведения се подават от 15.05.2018г. до 25.05.2018г.

3. Обявяването на резултатите с приетите деца от първо класиране се извършва на 04.06.2018г. на електронната страница за прием и на видно място в съответното учебно заведение.

4. Родителите на приетите деца писмено декларират желанието си детето им да бъде записано от 06.06.2018г. до 12.06.2018г. на място в съответното учебно заведение, където са приети.

5. Свободните места след първо класиране се обявяват на 14.06.2018г.

6. Родителите на неприетите деца могат да променят реда на желанията си при второ класиране в срок от 15.06.2018г. до 21.06.2018г. чрез електронната система за записване или като подадат Заявление по образец в учебното заведение.

7. Обявяването на резултатите с приетите деца от второ класиране се извършва на 27.06.2018г., като записването на приетите деца се извършва от 30.06.2017г. до 30.08.2018г.

8. Обявяването на останалите свободни места след второ класиране се извършва на 04.07.2018г

9. Критерии за класиране:

       Класирането при прием на деца в І клас в учебни заведения се осъществява на база  точкова система.

      Ползването на предимства, заявени при подаване на регистрация, се доказват в момента на записване на детето в учебното заведение. На място трябва да се представят всички необходими документи, доказващи съответните предимства, в противен случай детето няма да бъде записано в учебното заведение.

Основни критерии: Точки:
1. Дете с постоянен /настоящ адрес, което живее над 3 г. на посочения адрес, считано от датата на стартиране на системата за електронен прием 2 000 т.
2. Дете с постоянен /настоящ адрес, което живее между 1 и 3 г. на посочения адрес, считано от датата на стартиране на системата за електронен прием 1 500 т.
3.  Дете с постоянен/настоящ адрес, което живее по-малко от 1г., считано от датата на стартиране на системата за електронен прием 1 000 т.
4.  Дете, чийто постоянен /настоящ адрес е различен от прилежащия или съседния район на училището 300 т.
5. Дете с трайни увреждания с 50 и над 50% 240 т.
6. Дете с двама починали родители 120 т.
7. Други деца от семейството, обучаващи  се в училището към 15.09.20018г. 120 т.
8. Дете, завършило подготвителна група в избраното училище 120 т.
9. Дете със СОП 10 т.
10. Дете с един починал родител 10 т.
11. Дете близнак 10 т.
12. Трето и следващо дете в семейството 10 т.

       Критерии на база избор на училище:

 • за първо желано училище – 8 точки;
 • за второ желано училище – 7 точки;
 • за трето желано училище – 6 точки;
 • за четвърто желано училище – 6 точки;
 • за пето желано училище – 6 точки

       Сумата на точки от всички критерии се използва за база за изчисление на пълния брой точки за всяко избрано училище. Ако след прилагане на критерии за класиране броят на децата, получили равен брой точки, надвишава броя на местата в съответното училище, децата се класират по реда на регистрация в електронната система.